top

DMCG-PAL trækker sin støtte til Tryghedskassen for døende d. 1. september 2022

DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats) tilslutter sig Dansk Selskab for Palliativ Medicins beslutning om at trække støtten til Tryghedskassen for døende, grundet den manglende myndighedsplacering af ansvaret for den faglige kvalitet i indhold og anvendelse. Læger vil fortsat kunne modtage palliativ vejledning omkring medicinordination fra de etablerede palliative vagtfunktioner i alle 5 regioner, også i relation til lindring af døende patienter.

Modtagere af denne skrivelse bedes overveje, hvem indenfor jeres organisation/netværk, der bør modtage denne orientering, med henblik på en eventuel revidering af eget informationsmateriale og retningslinjer vedrørende Tryghedskassen. Alt materiale vedrørende Tryghedskassen, der henviser til DMCG-PAL bedes fjernes. Det vedrører blandt andet indholdssedlen i Tryghedskassen.

Baggrund

Tryghedskassen blev udviklet for næsten 20 år siden af Palliativt team i Vejle for at understøtte en bedre lindring af døende patienter i eget hjem. Tryghedskassen gav eksempelvis hjemmeplejen værktøjer til at foretage subkutan administration af medicin til uafvendeligt døende patienter, og var dermed en vigtig løftestang til at udbrede evidensbaseret lindrende behandling til sundhedsprofessionelle udenfor det palliative regi. Efterfølgende er lindring af døende patienter blevet en fast del af pensum i uddannelse af såvel sygeplejersker og læger og Tryghedskassen anvendes i stort omfang. 

Information om samt anbefalinger for brug af Tryghedskassen kan findes på diverse hjemmesider og der henvises ofte til DMCG-PAL som ansvarlig for indholdet af Tryghedskassen. DMCG-PAL har længe ønsket at få ansvaret for kvaliteten af Tryghedskassen placeret og har selv søgt midler til at udarbejde en retningslinje for anvendelse af Tryghedskassen.  Men hidtil har de kontaktede myndigheder ikke fulgt op på DMCG-PAL’s henvendelser. Der mangler dermed en faglig kvalitetssikring af Tryghedskassens indhold og anvendelse.

Samtidig har DMCG-PAL modtaget flere bekymrede henvendelser omkring anvendelse af Tryghedskassen fra Den regionale lægemiddelkomité i Region Midtjylland, Dansk Selskab for Palliativ Medicin og Styrelsen for patientsikkerhed om blandt andet flere utilsigtede hændelser i forbindelse med brug af Tryghedskassen. Vi forventer at der er flere hændelser udover dem vi er blevet gjort opmærksom på, da der ikke er etableret et system for, hvordan der bliver kommunikeret og draget fælles læring på baggrund af utilsigtede hændelser relateret til Tryghedskassen. Senest i november 2021 har DMCG-PAL afsendt en skrivelse til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed med en række bekymringspunkter samt en anmodning om at Sundhedsstyrelsen står i spidsen for at udarbejde en national retningslinje for Tryghedskassens anvendelse. Sundhedsstyrelsen har til dette svaret tilbage, at opgaven med at udarbejde en vejledning ligger udenfor deres resort.

Derfor trækker DMCG-pal sin støtte til Tryghedskassen

Bevæggrunden for, at vi mener at det bedste ville være at nedlægge Tryghedskassen, er først og fremmest manglen på ansvarsplacering for at vi sikrer patienterne den bedst kvalificerede behandling på tværs af regioner og sektorer. Ligeledes savner vi en indsats for at klæde sundhedsprofessionelle på til at forklare patienter og pårørende, hvad formålet med Tryghedskassen er, og hvad det ikke er, eftersom at pårørende i forskellige tilfælde har fået den fejlagtige opfattelse, at Tryghedskassen anvendes for at tilvejebringe en tidligere død for den lidende patient.

Der har været en høring i DMCG-PAL’s bestyrelse, hvor medlemmerne er bedt om at tage stilling til om de mener DMCG-PAL bør trække deres støtte til Tryghedskassen, hvilket der var bred opbakning til. Derfor trækker DMCG-PAL deres støtte til Tryghedskassen fra 1. september 2022 (se DMCG-PALS forretningsudvalgets høringsoplæg til bestyrelsen her).

I forbindelse med DMCG-PAL trækker sin støtte til Tryghedskassen blev det understreget af høringssvar fra DMCG-PALS bestyrelse, at der er behov for at sundhedsprofessionelle i kommuner mv. kender til lokale tilbud om information og vejledning omkring medicinsk behandling af terminale patienter, så personalet kan føle sig trygge med opgaven. I samtlige fem danske regioner er der mulighed for ordinerende læger at ringe og få rådgivning om palliation herunder at få vejledning om medicinsk behandling af døende patienter. Den rådgivende vagttelefon betjenes af læger fra de specialiserede palliative enheder dvs. palliative enheder/teams på hospitalerne og hospicer.

I forbindelse med at DMCG-PAL trækker sin støtte til Tryghedskassen er der udsendt information herom til relevante parter herunder apotekerne, der producerer Tryghedskassen, relevante faglige selskaber osv. (1)

Forretningsudvalgets høringsoplæg til DMCG-PAL’s bestyrelse kan findes på DMCG-PAL’s hjemmeside (klik her). Her fremgår også henvendelser og svar fra DMCG-PAL’s dialog med myndigheder omkring Tryghedskassen.

Med venlig hilsen

Formand for DMCG-pal

Henrik Larsen

 

1) Kommunernes Landsforening, Praktiserende lægers organisation (PLO), DMCG-PAL bestyrelsen, Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPAM), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Apoteker, Faglige selskab for palliationssygeplejersker, Ugeskrift for læger, Danske regioner, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Sundhed.dk, infosundhed.dk, pro.medicin.dk, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Fælles Medicinkort (FMK) v. Sundhedsdatastyrelsen.