top

Høringsoplæg fra DMCG-PALs forretningsudvalg til DMCG-PALS bestyrelse vedrørende afskaffelse af Tryghedskassen

Til bestyrelsen i DMCG-pal,

DMCG-pal har i marts 2022 modtaget et statusnotat fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin omkring Tryghedskassen for døende, hvor de konkluderer ”at Tryghedskassen har udspillet sin rolle som en hjælp til symptomlindring ved terminale patienter” og derfor anbefaler ”at Tryghedskassen afskaffes, og at der fortsat opprioriteres undervisning af læger i medicinsk behandling af uafvendeligt døende patienter, både præ- og post-graduat.”

De efterspørger i den henseende DMCG-Pals input til notatet og vi foreligger hermed bestyrelsen notatet, med henblik på drøftelse i jeres respektive baglande og efterfølgende tilbagemelding til forretningsudvalget. Statusnotatet kan ses her.

Det skal nævnes at vi i forretningsudvalget har drøftet emnet og vi bakker op om Dansk Selskab for Palliativ Medicins tilkendegivelse. Dermed er vores umiddelbare anbefaling, at Tryghedskassen for døende afskaffes i DMCG-pals regi. Vi har gjort os nedenstående overvejelser.

Problemer omkring Tryghedskassen

På baggrund af de forskellige dialoger, som DMCG-pal har været involveret i omkring Tryghedskassen de seneste år, må vi desværre konkludere, at fraværet af et placeret ejerskab og ansvar for Tryghedskassen medfører, at der mangler en sikring af den faglige kvalitet i anvendelsen.

DMCG-Pals henvendelser til sundhedsmyndighederne har ikke medført en aktiv stilling til identificerede problematikker omkring patientsikkerhed og kommunikative misforståelser, der fortsat udgør en barriere for at skabe den tryghed for patienter, pårørende og personale, som ellers er det oprindelige formål med Tryghedskassen.

Bekymringer er blevet rejst fra blandt andre Styrelsen for Patientsikkerhed, Den regionale lægemiddelkomité i Region Midtjylland samt Dansk Selskab for Palliativ Medicin:

  • DMCG-PAL blev i juni 2019 kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed v. farmaceut Amila Zekovic Sheikh, som kunne oplyse, at der er blevet rejst flere patientsikkerhedsmæssige problematikker omkring Tryghedskassen i både Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet og i henvendelser fra risikomanagere fra kommuner og regioner.

  • Den regionale lægemiddelkomité i Region Midt henvendte sig september 2021 til DMCG-pal  vedrørende et ønske om revision af indholdet i Tryghedskassen, fordi de har identificeret uhensigtsmæssige og patientsikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse med brug af Tryghedskassen.” Eksempelvis er der identificeret forskel i den ordinationstilgang, som henholdsvis hospitalslæger og praktiserende læger praktiserer i henhold til Tryghedskassen, hvilket kan skabe udfordringer og risici i de konkrete patientforløb. Se evt. henvendelsen, der kan ses her.

  • Dansk Selskab for Palliativ Medicin har i marts 2022 udarbejdet et statusnotat (se her), der som nævnt anbefaler at Tryghedskassen afskaffes.

DMCG-PAL har tidligere været involveret i at revidere den korte praktiske vejledning som foreligger, samt i at kommunikere om konkrete ændringer i medicinindholdet til produktionsapoteker, FMK og andre relevante instanser med henblik på opdatering af lokale retningslinjer og dokumenter. Men opgaven for at sikre en kvalificeret vejledning er umiddelbart en større opgave end vores frivillige kræfter kan påtage sig. Derfor søgte DMCG-PAL i marts 2016 Sundhedsstyrelsen om økonomiske midler til at udarbejde en national klinisk retningslinje for anvendelse af Tryghedskassen. Men fik dog afslag.

På vegne af DMCG-pal blev en skrivelse til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed afsendt i november 2021 (ses her), hvorefter Sundhedsstyrelsen har svaret tilbage, at anmodningen om, at udarbejde en vejledning ligger udenfor deres resort (svar ses her). Vi afventer fortsat svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de nævnte sikkerhedsrisici i skrivelsen.

Bevæggrunden for, at vi mener at det bedste ville være at nedlægge Tryghedskassen, er først og fremmest manglen på ansvarsplacering omkring dens anvendelse på tværs af regioner og sektorer, for at vi sikrer patienterne den bedst kvalificerede behandling. Ligeledes savner vi en prioritering af, at klæde sundhedsprofessionelle på til at forklare patienter og pårørende, hvad formålet med Tryghedskassen er, og hvad det ikke er, eftersom at pårørende i forskellige tilfælde har fået den fejlagtige opfattelse, at Tryghedskassen anvendes for at tilvejebringe en tidligere død for den lidende patient.

Det skal uddybes, at det allerede på nuværende tidspunkt er nødvendigt for den ordinerede læge, at ordinere lægemidler i Tryghedskassen separat, beroende på en individuel vurdering fra patient til patient. Størrelsen på pakken, der som minimum skal ordineres for hvert præparat, forventes at blive større ved afskaffelse af Tryghedskassen, men udover at mindstepakken bliver større, så vil en afskaffelse af Tryghedskassen som koncept ikke forandre lægernes ordinationsmåde betragteligt. Tværtimod vil det afspejle tingenes faktiske tilstand mere reelt. Nemlig, at der ikke er en fælles national tilgang til, hvordan man skaber den bedste symptomkontrol for patienten, men at ansvaret ligger hos de ordinerende læger og øvrige sundhedsprofessionelle, primært hjemmeplejen, som administrerer medicinen. Vi opfordrer på den baggrund, at der sikres en kvalificeret uddannelsesindsats overfor de involverede sundhedsprofessionelle.

Bestyrelsesmedlemmerne bedes drøfte statusnotatet fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin, samt ovenstående overvejelser fra forretningsudvalget, med jeres respektive bagland, og vende tilbage med jeres kommentarer til forretningsudvalget senest d. 13 juni 2022.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget, DMCG-Pal