top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 21. april 2016

Tilstedeværende:

Anne Nissen, Line Elisabeth Lindahl-Jacobsen, Steen Bonde Christensen, Tina Harmer Lassen (referent)

Afbud:

Bettina Kotasek, Karen Sangild Stølen, Tina Marvig Bak Kolby, Marie Bolette Falk, Steen Peter Nielsen

Dagsorden:

  1. Siden sidst og opfølgning på referat fra 4. juni 2015 (gruppens efterfølgende møder har drejet sig om udarbejdelse af tværfagligt idekatalog, hvorfra der er særskilte referater)
  2. Status på kompetencebeskrivelse fra præsterne. Hvor langt er man efter høringssvarene? Kan kompetencebeskrivelsen lægges på nettet?
  3. Gennemgang af kompetencebeskrivelse fra ergoterapeuterne. (er udsendt)
  4. Det videre arbejde med kompetenceskrivelserne fra ergoterapeuterne.
  5. Status for øvrige monofaglige grupper og det tværfaglige idekatalog
  6. Orientering om implementering af sygeplejerskernes kompetencebeskrivelse (A- og C-niveau)
  7. Evt.
  8. Næste møde

1.

Siden sidst er det tværfaglige idekatalog blevet færdiggjort – ligger på DMCG-Pals og REHPAs hjemmeside og er på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde i DMCG-PAL.

KBs brugerpanel har kommenteret på idekataloget – deres kommentarer sættes ind som et appendiks til idekataloget.

Anne kontakter Marlène Spielmann i Kræftens Bekæmpelse med henblik på at tage ergoterapeuternes og præsternes kompetenceprogram med til de næste møder i KBs brugerpanel. Næste møde er den 13. juni, og de efterfølgende møder er 20. september og 22. november.

2.

Præsternes kompetenceprogram blev færdiggjort i november 2015, og der er kommet en del høringssvar.

Revidering af programmet på baggrund af høringssvarene er ved at blive færdiggjort.

Programmet skal præsenteres på et møde for præster i sundhedssektoren i maj 2016, og hvis der ikke kommer væsentlige indvendinger, betragtes programmet som færdigt.

Steen melder tilbage til uddannelsesgruppen, når det er færdiggjort.

3.

Der er nu et færdigt udkast. Arbejdet er blevet støttet af Ergoterapeutforeningen.  Der har været tilknyttet en arbejdsgruppe, og udkastet har været i review hos to ergoterapeuter.

Udkastet blev gennemgået i uddannelsesgruppen, og kommentarer givet til Line. Programmet er meget veludført og velskrevet.

Anne skriver forordet til programmet.

4.

Ergoterapeuternes kompetenceprogram sendes snarest i offentlig høring – relevante høringsparter blev udpeget herunder Regionerne og KL. Høringskommentarer sendes direkte til Line Lindahl.

5.

Musikterapeuterne er i gang. Marie Bolette Falk er tovholder på arbejdet.

6.

Et af målene for sygeplejerskernes kompetenceprogram på A-niveau er at få palliation skrevet ind i bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen. Det er opnået i det høringsudkast til ny bekendtgørelse, der nylig er sendt ud.

Det faglige selskab for palliationssygeplejersker, Dansk Sygeplejeråd og DMCG-PAL arbejder på C-niveauet med at nedsætte et nationalt råd til fagområdegodkendelse af sygeplejersker på specialistniveau.

7.

Anne stopper som formand for uddannelsesgruppen i DMCG-PAL. Anne vil sammen med Henrik aftale hvorledes det skal gribes an med at finde en efterfølger, men opfordrede til, at uddannelsesgruppen kunne forhøre sig i relevante sammenhænge, om der var nogen, der kunne tænke sig den opgave.

8.

Den 20. september 2016, evt. i KB i forbindelse med møde i brugerpanelet. Anne vil også deltage og sørge for overlevering.