top
/ DMCG-PAL 

Referat af FU-møde 14. december 2015

Referat af FU-møde 14. december 2015 Bispebjerg Hospital, kl. 11.00-17.30

Tilstede

Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Anne Nissen, Lene Jørgensen, Mogens Grønvold og Tina Harmer Lassen (referent)

Dagsorden

 1. Uddannelsesgruppen – det sygeplejefaglige specialiserede niveau
 2. Status for arbejdet i uddannelsesgruppen 
 3. Orientering om tværfagligt idekatalog
 4. Møde med KB (Bo Rix og Marlene Spielmann)
 5. Brugerpanelets eventuelle rolle i fremtidige retningslinjer
 6. Publicerede retningslinjerne som referencer
 7. Årsberetningen – deadline, opgavefordeling etc.
 8. Årsmødet
 9. Status kliniske retningslinjer
 10. Status Tryghedsskassen
 11. Det kommende bestyrelsesmøde
 12. Adapte redskabet
 13. Økonomi

 1. Uddannelsesgruppen – det sygeplejefaglige  specialiserede niveau.

Der er lavet et udkast til et kommissorium til at nedsætte et nationalt råd for fagområdegodkendelse af sygeplejersker i specialiseret palliativ indsats.
 

Møde dd. med DSR resulterede i positive tilbagemeldinger. DSR støtter op om tiltaget.
 

Arbejdsgruppen mødes medio januar og udarbejder projektbeskrivelse og sender til DSR.
 

Henrik foreslår at lave en opdeling, således at der bliver en opstartsfase, hvor man får defineret, hvilke krav, der skal stilles og herefter fastlægges kravene endeligt.
 

En særlig udfordring er få sygeplejersker med både masteruddannelse/kandidatniveau og klinisk erfaring.
 

Det er det faglige selskab, der har formandsskabet i projektet.
 

 2. Status for arbejdet i uddannelsesgruppen 

Præsterne har sendt deres kompetenceprogram i offentlig høring, som afsluttes 1. januar.
 

THL sender programmet til DMCG-PALs bestyrelse og Anne sender til uddannelsesgruppen.
 

Musikterapeuterne er ved at være færdige med deres kompetenceprogram.
 

Anne har fået henvendelse fra lægesekretærerne. De har nedsat en gruppe, som gerne vil arbejde med kompetencebeskrivelser for lægesekretærer i palliationen. Anne deltager i et kommende møde mhp at instruere i arbejdet med udvikling af kompetenceprogrammer.

 3. Orientering om tværfagligt idekatalog

Det tværfaglige ide-katalog er nu skrevet sammen. Bliver omkring 15-16 sider langt.
 

Anne sender en repræsentant fra gruppen til at præsentere processen og de foreløbige resultater på bestyrelsesmødet.
 

 4. Møde med KB (Bo Rix og Marlene Spielmann)

Tilsagn om at anvende brugerpanelet til retningslinjer. Møde den 4. januar.
 

Projekt om implementering af retningslinjer var der ikke interesse for i KB.
 

 5. Brugerpanelets eventuelle rolle i fremtidige  retningslinjer og hvorledes vi bedst anvender  brugerpanelet.

Brugerinddragelse:
 

Anvende brugerne som høringspart.
 

Medvirke i formulering af PICO og operationalisering af anbefalinger.
 

Tale med lægesekretærerne om, hvorvidt de kan have gavn af input af fra brugerne.
 

Næste møde i brugerpanelet omhandler kun retningslinjer og så er uddannelse på til næste møde.

 6. Publicerede retningslinjerne som referencer

Når DMCG-PALs retningslinjer skal refereres, skrives  DMCG-PAL på som udgiver.

Fremadrettet skal den akademiske medarbejder stå som sidsteforfatter på fremtidige retningslinjer.

 7. Årsberetningen – deadline, opgavefordeling etc.

Der er ikke kommet melding om deadline etc for årsberetningen. THL sender melding ud, når der kommer information herom.
 

 8. årsdagen

Der blev udarbejdet et udkast til et program, hvor fokus i første halvdel af dagen er på aktuelle aktiviteter i DMCG-PAL. I anden halvdel af dagen vil der være fokus på implementering, hvor der vil blive holdt workshops om erfaringer med implementering af de eksisterende retningslinjer.
 

 9. Status retningslinjer

Gennemgang af status for de kliniske retningslinjer.

THL udarbejder meta-analyse for retningslinjen om farmakologisk behandling af fatigue.
 

Retningslinjen for screening for depression skal sendes til ekstern konsulent med ekspertise på området.
 

Palliativ sederingsretningslinjen er pt. i høring i Lægeforeningens etiske udvalg.
 

 10. Status Tryghedsskassen

Ikke nødvendigt at lave litteratursøgning på anlæggelse af subkutan kanyle – er en instruks.
 

Udfordringer ved hvilke præparater, der kan anvendes samtidig og på hvilke måder.
 

Overvejelser om subkutan brug af præparaterne.

 11. Det kommende bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde afholdes den 26. januar 2016 i København.
 

Dagsorden er:
 

 1. Bestyrelses  rolle – gennemgang af kommisorium for DMCG-PAL.
 2. Samarbejde med KB
 3. Status for arbejdet med idekataloget om tværfagligt samarbejde
 4. Implementering af sygeplejefaglige kompetencer
 5. Status for det nationale kvalitetsudviklingsprojekt
 6. Bestyrelsesmedlemmernes erfaringer med opgaven omkring børnepalliation (har DMCG-PAL nye opgaver?).
   

Tina sender den seneste version af vedtægter for DMCG-PAL ud til bestyrelsen med henblik på en opdatering af kommissoriet ved bestyrelsesmødet.
 

 12. Adapte

Drøftelse om, hvorledes vi kan anvende internationale guidelines af høj kvalitet i DMCG-PAL regi.
 

Gå i dialog med Centeret om, hvorledes det kan sikres, at retningslinjen kan publiceres uden, at der er behov for at opdatere litteratursøgningen i  retningslinjen.
 

Bearbejdelsen fra DMCG-PALs side kunne være en kritisk gennemgang i forhold til danske forhold samt en AGREE II vurdering.
 

Få abonnement fra NICE, Sign og EAPC om opdatering af retningslinjer. Endvidere tjekke, om der er andre grupper, der arbejder med denne tilgang.
 

 13. Økonomi

Økonomien ser sund ud. Der er blevet mulighed for at sikre økonomi til løn til akademisk medarbejder for det næste to år.
 

 Næste møder

 1. marts (før årsdagen) i Vejle.