top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 10. februar 2015

Referat fra mødet i DMCG-PAL uddannelsesgruppen den 10. februar 2015 på Bispebjerg Hospital kl. 10-15

Til stede:

Steen Bonde Christensen, Bettina Kotasek, Marie Bolette Falk, Anne Nissen og Mette Raunkiær under pkt. 6.

Afbud fra: Karen Sangild Stølen, Mogens Lindhardt, Line Lindahl, Tina Harmer Lassen og Signe Marie Lindstrøm (i stedet kom Marie)

Referent:

Anne Nissen

Dagsorden:

1. Velkommen til Bettina Kotasek

2. Opfølgning fra vores seneste møde den 7.10.14. (referat vedhæftet)

3. Status fra grupperne: præster. ergoterapeuter, musikterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere

4. Opfølgning på møde med Dansk Sygeplejeråd den 14.10.14

5. Orientering om møde den 5.11.14 med dmcg.dk og Danske Regioner (referat vedhæftet)

6. Planlægning af arbejdet med idekatalog om tværfaglighed (se vedhæftede bestyrelsesreferat pkt. 1 og to oplæg)

7. Materiale til EAPC-konferencen i København den 8.-10.05.14

8. Årsberetning 2014 (se vedhæftede)

9. Status på opdatering af hjemmeside

10. Næste møde

11. Evt.

Punkt 1.

Velkommen til Bettina fra ledergruppen og Marie, der er musikterapeut

Punkt 2.

Orientering om aktuelle sager, jfr. referatet
 

Mogens Lindhardt har meddelt, at han desværre må udtræde af gruppen af arbejdsmæssige grunde.
 

Hanne Bodoya er også udtrådt af gruppen. Det har endnu ikke været muligt at finde en anden fysioterapeut.

Punkt 3.

Præsterne: Anbefalingerne (vedhæftes) har ikke været i høring. Steen kontakter Mogens Lindhardt for at få sat processen igang.
 

Ergoterapeuter: Line Lindahl har skriftligt orienteret om, at der er sammensat en gruppe, som arbejder med udarbejdelse af profilen.
 

Musikterapeuter: Arbejdsgruppen har sendt nogle spørgsmål til afklaring, som drøftes. Der mangler efter- og videreuddannelsestilbud, - inddragelse af uddannelsesinstitutioner er vigtig for at sikre implementering. Marie melder tilbage til gruppen, der håber at være færdig til efteråret.
 

Fysioterapeuter: intet nyt.
 

Socialrådgivere: Gruppen arbejder på implementering og synliggørelse, herunder kontakt til kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Punkt 4.

FU har drøftet, hvordan der kan arbejdes videre med sygeplejerskeanbefalingerne f.eks. med DSR og det faglige selskab af palliationssygeplejersker. Det overvejes at holde et fælles møde i løbet af foråret, hvor Karen og Bettina deltager fra uddannelsesgruppen.

Punkt 5.

Mødet med dmcg.dk og Danske Regioner mundede udi et forslag om at videreudvikle et forbedringsprojekt i samarbejde med DMCG-PAL, RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) og Danske Regioner. Der er tale om en model, der også er brugt i Patientsikkert Sygehus-projektet.
 

FU afventer sundhedsdirektørsgruppens beslutning herom.

Punkt 6.

Under dette punkt deltog Mette Raunkiær fra PAVI. Indholdet i opgaven blev drøftet. Vi udarbejdede herefter det første udkast til en disposition for idekataloget samt en tidsplan. Vi arbejder videre hermed pr. mail.
 

Dispositionen skal forelægges bestyrelsen på deres møde den 14. april.

Punkt 7.

Da det foreliggende materiale fra uddannelsesgruppen kun er på dansk, er der ingen mening i at lave kopier til uddeling på EAPC-konferencen. FU har drøftet evt. at udarbejde en flyer på engelsk. Her vil uddannelsesgruppens arbejde fremgå.

Punkt 8.

Årsberetning 2014 for DMCG-PAL er netop indsendt til dmcg.dk. Aftalt at den vedhæftes dette referat.

Punkt 9.

Tina Harmer Lassen vil i nærmeste fremtid opdatere hjemmesidens sider om uddannelsesgruppen, herunder forenkle opbygningen.

Punkt 10 Evt.

Næste møde er den 4. juni 2015 kl. 10.30-15 på Bispebjerg Hospital