top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 14. oktober 2014

Referat af møde i uddannelsesgruppen 07.10.2014 Bispebjerg Hospital kl. 10.00-15.00

Tilstede

 Anne Nissen, Tina Harmer Lassen, Karen Sangild Stølen, Hanne Bedoya Cabezas, Mogens Lindhardt, Line Lindahl

Referent

Tina Harmer Lassen

Dagsorden

Dagsorden:

1. Siden sidst. Der er ikke referat fra vores seneste møde 25. april 2014.

2. Planlægning af temadrøftelse om tværfaglighed i bestyrelsen (bilag udsendes en af de nærmeste dage)

3. Status fra grupperne: ergoterapeuter, musikterapeuter, præster, fysioterapeuter og socialrådgivere
4. Opfølgning på samarbejdet med læger og psykologer

5. Plan for gruppens kommende arbejde

6. Status på opdatering af hjemmeside
7. DMCG-PALs brugerpanel

8. Næste møde

9. Evt.

1.

Velkommen til Line Lindahl, ergoterapeut, ph.d. Hanne meddeler, at hun er nødt til at stoppe i uddannelsesgruppen pga. for meget arbejde.


 

Pga. for få tilmeldte blev den planlagte tema-dag om tværfaglighed i juni aflyst.


 

Der er ikke noget referat fra mødet i april, men det handlede om planlægning af tema-dagen.


 

Implementering af sygeplejerske-kompetence-program: blev trukket tilbage, da regionerne havde indvendinger imod processen.


 

Birgitte Grube, koordinator i Dansk Sygeplejeråd spurgte forleden til implementeringsprocessen. Anne planlægger et møde mellem Birgitte, Karen og Anne. Mødet skal afholdes inden mødet med regionerne i starten af november.


 

Anne har kontaktet psykologerne og gruppen af hospicechefer og ledere af de palliative teams for at få repræsentanter fra disse grupper ind i gruppen. Efter mødet er det besluttet, at hospicechef Bettina Kotasek fra Hospicegården, Filadelfia, deltager i vores gruppe fremover.


 

Karen har præsenteret implementering af sygeplejerske-faglige kompetenceprogram ved den årlige sygepleje-festival arrangeret af det Dansk Sygeplejeråd. Karen vil sende posteren rundt til gruppen.

2.

Planlægning af tværfagligt tema ved bestyrelsesmødet den 28.10.

Hvad skal arbejdet munde ud i? Hvad skal vi have ud af det?


 

Vores indgangsvinkel var at lave et tværfagligt kompetenceprogram. Henrik har foreslået at tage et tema i stedet for, eksempelvis den tværfaglige konference.

Det palliative indsatsområde er kendetegnet ved tværfaglighed.

Arbejde på at få en fælles forståelse af tværfaglighed.

Line fandt en artikel om tværfaglighed, som vedhæftes til referatet.

3.

Ergoterapeuterne: Line laver en gruppe

Musikterapeuterne: er i fuld gang

Fysioterapeuterne; ikke noget nyt

Socialrådgiverne: lavet abstract til EAPC-konferencen og artikel i Omsorg 3/2014.

Præsterne: Udkast til kompetenceprogram ligger klar.

Læger: Anne skriver evt. til Mette Asbjørn om nogen vil være med.

4.

Se pkt 2. og 3.

5.

Mogens foreslår, at der skal laves noget undervisningsmateriale, der skal ligge på hjemmesiden. På basisniveau.

Sådan at personer udenfor feltet kan få konkret viden, eksempelvis via: frequently asked questions.


 

Hvis bestyrelsen i DMCG-PAL beslutter, at der kan arbejdes med tværfaglighed, foreslår Anne, at det bliver en nedsat gruppe under uddannelsesgruppen til dette arbejde.


 

På EAPC-kongressen kunne vi have et indslag, hvor man kunne få inputs til implementering, seminarform, hvor man kan komme i dialog med deltagerne. Anne tager kontakt til EAPC-arrangørerne.

Vi har dog efterfølgende besluttet ikke at have indslag på EAPC-kongressen.


 

Planlægge nogle events i foråret for implementering, afhængig af mødet med regionerne den 05.11.14.


 

Opdatering af kompetenceprogrammerne skal først gøres efter der har mulighed for at få feed-back på programmerne.


 

Lave en rundspørge på undervisningsstederne (grunduddannelserne) med henblik på at vurdere hvor langt implementeringen er kommet. Målet er at danne os et overblik herover i løbet af foråret.


 

THL undersøger, om vi har adgang til et program, der kan genere et elektronisk spørgeskema, eksempelvis Survey-exact.

6.

Anne og Tina har gennemgået, hvorledes hjemmesiden skal opdateres. Tina har ikke nået at lave ændringerne endnu.

7.

Det aftalte møde i brugerpanelet blev aflyst. Vi afventer ny dato.

8.

Næste møde er 10. februar 10.00-15.00 i uddannelsescenteret, Bispebjerg Hospital.


 

  • Status vedr. implementering: fra møde med regionerne og fra møde med dansk sygeplejeråd.
  • Status fra bestyrelsesmøde vedr. tværfaglighed
  • Få beskrevet uddannelse på basisniveau.

I øvrigt

Præsternes kompetenceprogram: Meget fint udkast, hvor præsternes faglighed indenfor palliationen er tydeligt defineret. Klart sprogbrug, og meget fint lay-out. Eventuelt nævne skriftemål specifikt. Eventuelt anvende et andet udtryk en ’ramte’.  Uddannelsesgruppen /DMCG-PAL sender den ud, præsterne laver en mail-liste med målgruppe for programmet. Henrik Larsen står bag om forordet.


 

Tina sender telefonliste ud til gruppen.