top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 13. december 2013

Referat af møde den 13.12.13 i Koordinationsgruppen for Uddannelse, DMCGpal.

Til stede: Karen Sangild Stølen, Steen Bonde, Mogens Lindhardt, Hanne Peoples, Anne Nissen, Hanne Bedoya Cabezas

Referent: Hanne

1: Velkommen

Anne bød velkommen til de to nye medlemmer af gruppen: Lektor og sygeplejerske Karen Stølen og ergoterapeut og Phd. stud. Hanne Peoples, som på dette møde repræsenterer ergoterapeuterne. Det vides ikke endnu, om Hanne skal være fast medlem af koordinationsgruppen, eller om det fremover vil blive Karen La Cour.

2: Godkendelse af referat fra mødet den 24. september 2013

Referatet blev godkendt

3: Orientering om gruppens hidtidige arbejde

Anne orienterede kort

4: Status fra grupperne: Præster, fysioterapeuter og socialrådgivere

Præster: Arbejdsgruppen mødes i slutningen af januar. Man vil sikre et samarbejde med præster i de palliative teams og hospice og gerne have én med herfra. Det er også vigtigt, at man får arbejdsgiverne (biskopperne) med i arbejdet.

Første skridt er formen på kompetencebeskrivelserne. Det er svært for præsterne, som jo ikke er sundhedsfagligt personale, at anvende de 7 roller. Man ønsker en overskuelig/enkel form, der kan bruges. Det er vigtigt, at det færdige arbejde ikke vil blive oplevet som begrænsende for den enkelte præst.

Fysioterapeuter: Mangler fortsat at få trykt et antal eksemplarer. Vi skal i gang med at arbejde med implementeringen. Der har været en præsentation af kompetencebeskrivelserne i fagbladet. Arbejdsgruppen er opløst, så det vil fremover være Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, der har det overordnede ansvar for implementering mm.

Der er ønske om at få et overblik over, hvem der underviser i palliativ fysioterapi på grunduddannelserne og i hvilket omfang. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis disse undervisere kunne mødes.

Socialrådgiverne: Kompetencebeskrivelserne er færdige. Socialrådgiverforeningen har lovet at hjælpe med layout.

Der er samarbejde i gang med Metropol om et modul i social palliation. Der mangler dog finansiering af det, idet Tryg-fonden gav afslag på ansøgningen.

Der har været afholdt en dag for alle socialrådgivere i den specialiserede indsats, hvor ca. 15 deltog.

Arbejdsgruppen har to hovedformål: Uddannelse og synlighed i offentligheden for at markere fagområdet og styrke fagligheden.

Arbejdsgruppen får 15.000,00 fra Socialrådgiverforeningen til dækning af udgifter i forbindelse med møderne.

5: Status fra strategigruppen for sygeplejersker

Mødet d. 10. juni mundede ud i, at der blev nedsat arbejdsgrupper, som skulle arbejde med implementering af sygeplejerskernes og social- og sundhedsassistenternes kompetencebeskrivelser. De mødtes i august, hvor i alt 4 undergrupper blev nedsat. Disse grupper mødtes i november, hvor man besluttede en model for det videre arbejde. Grupperne skal melde tilbage til Marianne i begyndelsen af januar. Redaktionsgruppen mødes medio januar.

I november var der møde med Dansk Sygeplejeråd.

Man ønsker samarbejde med ledergruppen for det specialiserede niveau.

Materiale, der ønskes sendt i høring, skal først tages op i koordinationsgruppen og i visse tilfælde i forretningsudvalget.

Henrik og Marianne har tidligere holdt møde med FOA.

På næste møde kommer Karen med et kort oplæg om, hvad der er i gang samt idéer til fremtidigt arbejde.

Se bilag 1.

6: Samarbejde med øvrige faggrupper

Lægerne: Anne har kontakt med Henrik Larsen

Psykologerne: Vi går hjem og tager kontakt til psykologerne i vores bagland

7: Nyt fra DMCG’s forretningsudvalg

Forretningsudvalget har afholdt et todages seminar i Kolding, hvor Anne deltog.

Der har været afholdt samtaler til stillingen som akademisk medarbejder med 25 timer pr. uge. Vedkommende skal primært beskæftige sig med retningslinjer og litteratursøgning. Vi skal fremover selv klare sekretærfunktionen på vore møder; men kan trække på vedkommende til særlige opgaver.

8: DMCG’s årsmøde d. 5. marts 2014 i Vejle

Der vil blive afholdt konsensuskonference ud fra en model fra Center for Kliniske Retningslinjer kombineret med Delfi-metode

Derudover er der workshops, hvor Koordinationsgruppen for uddannelse står for 2:

 1. Tværfaglige kompetenceprogrammer

Ansvarlige: Steen og Hanne

Forberedelse: Litteratursøgning og her ud fra forberedelse af spørgsmål inden næste møde.

Stikord til programmet skal sendes til Anne inden nytår

 1. Implementering af programmerne

Ansvarlige: Karen forsøger at finde én, der kan stå for workshoppen evt. sammen med Mogens

Stikord: Hvem, hvad, hvor? – Begrænsninger og muligheder

9: Orientering fra møde med VIAUC om tværfagligt modul

Anne og Hanne deltog. Der var stor lydhørhed i forhold til, hvordan man bedst tiltrækker andre faggrupper end sygeplejersker til et sådant modul om tværfaglighed i palliationen. Der vil blive arbejdet videre med det.

10: Drøftelse og plan for arbejdet med temaet Tværfaglighed

Årsmødet vil blive optakten. Vi vil bede den nye administrative medarbejder om hjælp til litteratursøgningen. Punktet sættes på til næste møde.

11: Opdatering af hjemmesiden

Stor enighed om, at der er brug for en revision. Det er vigtigt, at den bliver mere levende og interessant med aktuelle opslag, og der er behov for en forenkling, så den er lettere at holde a jour.

Overskrifter kunne være:

 1. Hvem er vi? Hvad arbejder vi med lige nu?
 2. Organisationsdiagram
 3. Mødereferater fra møder i koordinationsgruppen, men ikke fra møder i arbejdsgrupperne
 4. Oversigt over arbejdsgruppemedlemmer
 5. Færdige produkter
 6. Henvisning til PAVI og andre relevante hjemmesider
 7. Og på sigt…: Links til undervisningsmateriale

12: Samarbejde med DMCG’s brugerpanel

Der søges nye medlemmer. Anne sender introduktionsskrivelse om det til os, og vi må meget gerne komme med ”emner” inden 1. januar.

På møde med brugerpanelet i fabruar og maj skal Lisbeth Langkilde og Hanne Bedoya præsentere kompetencebeskrivelserne for hhv. sygeplejersker og fysioterapeuter

13. Mødeplan for 2014:

25. februar kl. 10-15 evt. i Århus hos Steen

25. april 10-15 i København evt. hos Mogens

14: Evt.

Ingen punkter

Punkter til næste møde i Koordinationsgruppen for Uddannelse:

 • Hjemmeside
 • Tværfaglighed
 • Workshops på årsdagen