top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 24. september 2013

Koordinationsgruppemøde, uddannelse, DMCG-PAL, 24/9 2013

 1. Forslag til dagsordenen
 2. Justering/godkendelse af dagsorden
 3. Godkendelse af referat d. 18. juni
 4. Status og den videre plan for arbejdet fra grupperne
 5. Nye monofaglige kompetencegrupper
 6. Inspiration og sparring til handle- og strategiplan for sygeplejen
 7. Orientering fra FU
 8. Årsmøde 2014
 9. Goddag til den nye formand
 10. Den videre plan for arbejdet i koordinationsgruppen
 11. Evt.

 1. To ekstra punkter til dagsordenen

- Forberedelse til tværfaglig kompetenceprogram

 • Brugerpanelet

 1. De to nye punkter godkendes. Forberedelse af tværfaglige kompetenceprogram blev diskuteret under punkt 9 og brugerpanelet blev diskuteret under evt.

 1. Der var kommentarer til referat, disse blev gennemgået og godkendt. Kristine indarbejder dem i referat og sender rundt.

 1. Fysioterapeuterne:

Hanne viste kompetencebeskrivelsen. Hanne sender logoer til Kristine, som sætter dem på forsiden.

Marinane retter lagkage med rettelser af rollen som klinisk sygeplejerske så den passer til hhv. socialrådgiver og fysioterapeuter.

Kort debat om at fysioterapeuter har brugt kompetencer og ikke holdninger i kompetencebeskrivelsen. For at gøre det klart skal nok tilføjes en sætning eller to. Marianne gennemlæser og kommer med forslag. Hanne godkender forslag og sætter ind.

Bagefter lægger Kristine kompetencebeskrivelsen på hjemmesiden, og kontakter KB (Cancer.dk), PAVI og fagforum (Hanne sender kontaktoplysninger) for at få dem til at linke til kompetenceprogrammerne. Dette gælder også for de øvrige kompetenceprogrammer.

Implementering: er ved at finde ud at hvem den skal sende til i papir form, kommer i fagbladet måske allerede i år.

Planlægger sammen med fagforum en temadag hvor en af diskussionerne er om kompetenceprogrammet.

Socialrådgiverne:

Sendt til socialrådgiver foreningen, som kigger den igennem og sætter den fint op. Konsulent herfra vil gerne være med hvis der laves temadag til næste år. PAVI vil også gerne være med til temadag. Tanken er en bred temadag om social palliation målrettet ledelses/beslutnings niveauet. Planlægger temadag 6. november for de socialrådgiver der arbejder i den specialiserede del (ca. 25 stk.) hvor plan er at give mulighed for netværksdannelse og arbejde med forskellige temaer for at styrke fagligheden og gruppen som helhed.

Anne har sendt ansøgning til Trygfonden på 400.000 til udvikling af diplommodul på metropol i København i social palliation og en evaluering heraf som laves af PAVI. Planen er at lægge uddannelsen på B-niveau med et til to moduler pr år.

Præsterne:

Holdt to møder siden sidst. Vil lave seminar i januar eller februar for at få nogle andre øjne på det der foreligger. Mogens er ved at gennemskrive de ideer der er diskuteret.

Der er dog forskellige udfordringer i arbejdet, bl.a. at præsterne er ikke meget for kompetenceprofiler, da det føles at nogle tager deres frie valg fra dem.

Mogens sender medlemmerne i præstegruppen til Kristine, som lægger navnene på hjemmesiden.

5)

Ergoterapeuterne, skal man prøve at starte gruppe med dem?

Anne har fundet en mail på Karen La Cour som er ergoterapeut. Anne kontakter Karen og spørge om hun eller om hun kender nogen der kan og vil være med i en gruppe, der udvikler kompetencebeskrivelse.

Musikterapeuter og diætister: må vente

Frivillige: stor gruppe, måske en lidt anden slags kompetenceprofil, eller frivillige koordinatorer. Anne spørge FU om man må gå i gang med denne faggruppe.

Punkt 6: strategigruppen for sygeplejersker og sosu-assistenter

Ca. 25-26 grupper

Inddelt i 5 grupper:

Oversigt blev givet til koordinationsgruppen. Og kommissorium.

Kommissoriet forklares kort, opstået på baggrund af temadagen d. 10 juni og arbejdsseminariet d. 22-23 august. Skulle gerne munde ud i noget konkret der kan anvendes.

Det er model for sygeplejen, der udføres af sosu’erne og sygeplejerskerne. Sosu’erne er repræsenteret i klinisk praksis gruppen. Håber at Riget evt. vil tage den bold og være modelhospital for planen.

Hvad hører til i sådan en strategi, hvad skal vi være obs på:

 • Skal ikke vælge tværfaglige temaer men monofaglige faglige temaer. Eller definere den monofaglige del i et tværfagligt emne.
 • Det er trin to, vigtigt at man kan se kompetenceprogrammerne i strategiplanen. Skal konkretiseres hvordan skal de føres ud i livet.

Gruppe D mødes d. 15. november og vil prøve at koge ideer sammen til strategi og handleplan.

7)

Gennemgang af de donationer der er givet til arbejdet.

Tid

Donor organisation

Givet til

Beløb

2012

DSR

Publikation, Kompetencebeskrivelse sygeplejerskerne

50.000 kr.

2012

Dansk socialrådgiver forening

Udvikling af kompetenceprogram for socialrådgivere

10.000 kr.

2013

Danske Fysioterapeuter

Udvikling af kompetenceprogram for fysioterapeuter

20.000 kr.

2013

Fagforening for onkologisk og palliativ fysioterapi

Udvikling af kompetenceprogram for fysioterapeuter

10.000 kr.

2013

Fagligt selskab for palliationssygeplejerkser

Palliativ temadag, juni 2013

3.000 kr.

2013

Fagligt selskab for palliationssygeplejerkser

Støtte til strategigruppen

5.000 kr.

2013

DSR

Palliativ temadag juni 2013

10.000 kr.

2013

DSR

Støtte til strategigruppen

6.000 kr.

Midler der yderligere er søgt om men ikke fået svar om de er doneret

Tid

Donor organisation

Støtte til

Beløb

2013

Dansk socialrådgiver forening

Implementering af socialrådgivernes kompetenceprogram

25.000 kr.

2013

Trygfonden

Udvikling af socialrådgiver modul i palliation til Diplomuddannelsen og evaluering

400.000 kr.

Kortlægge hvor mange arbejdsgrupper der har været og hvor mange der har været involveret. Hvad munder der ca. ud i tid (penge givet af arbejdsgiverne). Drøftes videre på næste møde.

Få flere danskere med i arbejdet i EAPC i arbejdsgrupper vedr. uddannelse. Dette kunne være en strategisk satsning fra DMCG-PAL at man vil have international indflydelse. Anne tager dette med til FU.

8)

Årsdagen:

Diskussion af hvordan konsensuskonference for den kliniske retningslinje om børn som pårørende passer ind på en årsdag.

9)

Goddag til Anne.  Henrik, Anne, Marianne og Kristine mødes efter efterårsferien og får de sidste detaljer på plads.

Ekstra punkt: Forberedelse til arbejdet om tværfaglighed:

Snakkede om sidst at denne gruppe skulle lave et oplæg om arbejdet med tværfaglighed til bestyrelsen Ide: bestyresen kommer med strøtanker, der videregives til koordinationsgruppen, der laver ideoplæg til hvordan det kan gribes an. Fremlægges for bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.

Det kræver diskussion for at finde ud af hvilke vinkler der er mest hensigtsmæssige. Hvad skal det tværfaglige rumme og ikke rumme. Bliver nødt til at få læst noget om det, få søgt litteratur på det.

En anden indgangsvinkel er at gennemgå alle de monofaglige kompetenceprogrammer, se hvad der gå igen i de forskellige programmer. Kunne danne baggrund for noget af det tværfaglige arbejde. Holdningerne er meget overlappende.

Hvis nogle fra bestyrelsen der gerne vil være med i denne gruppe er de velkommen.

10)

Gruppens foreløbige arbejdsplan:

De sidste monofaglige grupper (lægerne, psykologerne og præsterne) laves

Få gang i anbefalinger for ergoterapeuterne

Få implementeret handle og strategiplaner for de planer der er færdige

Få hul på det tværfaglige, og evt. de frivillige

Ønske om at få en til sygeplejerske med i gruppen ud over Karen Stølen.

11 evt:

Brugerpanel: Består af pårørende eller efterladte der kommer med kommentarer, input til det der laves i bl.a. DMCG-PAL. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (Marlene Spielmann) og Hospice Forum Danmark. SOSU’ernes kompetenceprogram været igennem et brugerpanel i KB. Det kommende mødeomhandler metoder der kan bruges til et brugerpanel. Anne orienterer gruppen, når datoen er fastsat.

Ny mødedag:        

Fredag d. 15 kl. 10.15 til 15.00 alternativet mandag d. 18 kl. 10.15 til 15.00 (Kristine skriver og spørger Steen og Karen om de kan en af de to dage) afholdes i KBH.