top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat, koordinationsgruppen for uddannelse 16. januar 2013

Referat fra mødet i koordinationsgruppen for uddannelse den 16. januar 2013

Til stede:

Marianne M. Bentzen, Steen Bonde, Anne Nissen, Hanne Bedoya Cabezas og Kristine Halling Hansen

Referent:

Kristine Halling Hansen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Årsdagen 6. marts 2013
 3. Gennemgang af fysioterapeuternes anbefalinger til kompetencer
 4. Gennemgang af socialrådgivernes anbefalinger til kompetencer
 5. Referat fra præsterne
 6. Fremlæggelse og drøftelse af program for inspirationsværksted om uddannelse inden for palliation (DSR-DMCG-PAL)
 7. Referat fra sidste FU møde
 8. Gensidig orientering
 9. Planlægning af det videre arbejde i koordinations- og arbejdsgrupperne
 10. Nye medlemmer til koordinationsgruppen

Punkt 1.

Godkendelse af referat

Godkendes, med lille rettelse under punkt 9

Punkt 2.

Overskriften for årsdagen er implementering.

Hovedtaler er Marianne Teves der fortæller om implementering i praksis.

Marianne holder kort oplæg om status for uddannelsesgruppen, med en positiv vinkel. Vil reklamere for det tværfaglige arbejde

Uddannelses workshops

Workshop 2: præsentation af anbefalingerne.

Hvad kan FOA gøre for implementeringen af SOSU-anbefalingerne, hvordan får vi bolden til at rulle videre

Workshop 3: Gode råd til netværksdannelse.

Dette mindre problem for det specialiserede niveau. Implementering er allerede i gang.

Workshop 4 og 5:Hvad tænker deltagerne om anbefalingerne som de ser ud pt.

Anne overvejer hvordan vi får socialrådgiverne til at komme.

Workshop 6: Spørge FU om denne workshop kan flyttes til om formiddagen. Workshoppen er lidt skæv men interessant for mange, bekymring for om der er nogle der vil melde sig til denne, da man typisk vil melde sig til sin egen faggruppes workshop.

Workshop 7: Præsentere skabelon med de 7 roller og 3 niveauer samt de forskellige taxonomier. Overvejelser om hvordan vi arbejder som lille faggruppe.

Følgende personer inviteres til årsdagen:

 • Ruth Østergård
 • Mikkel Vold
 • Elmo Due
 • Conni Jantzen
 • Eline Bjørn

Kristine kontakter Bygningen/Lene Jørgensen og sikrer, at der er 6 pc’er, 6 x flipover papir, tape/elefantsnot og tusser til brug for workshops samt laver A4 papir med navnene på de forskellige workshops.

Materiale til brug for webshops kan mailes til Kristine som vil lægge det på hjemmesiden. Det kan også sendes ud til de tilmeldte til workshoppen.

Kirsten Halskov Madsen har fået 100 timer af VIOLA til at udbrede Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats. Har ligeledes skrevet artikel i Uddannelsesnyt, ligger på DMCG-PAL.dk

Punkt 3.

Hanne mailer anbefalingerne og der sendes kommentarer senest d. 1/2 2013

Udfordret af de 3 niveauer idet der i palliationen kun er 2. Kan komme uden om dette idet vi arbejder på uddannelses niveau ikke på organisatorisk niveau.

Anbefalingerne har været i høring, med blandet feedback. Der bør i anbefalingerne være noget om palliativ rehabilitering.

Ambition om det er færdig i foråret.

Diskussion om ergoterapeuterne, da de ser den palliative patient på det basale niveau. Det besluttes at inviterer Karen la Cour til et koordinationsmøde i uddannelsesgruppen efter sommerferien. 

Punkt 4.

Anbefalingerne sendes til gruppen og læses efter d. 23/1 hvor dokumentet er tilrettet.

Kort fortælling om socialrådgivernes historie.

Beskriver kun på det specialiserede niveau

Kompetencer er overbegreb til viden, færdigheder og holdning.

Har svært ved taksonomierne men Anne vil prøve at kigge på det.

Der arbejdes på nyt modul om palliation på diplomniveau under Metropol.

Anne kontakter special uddannelsen (cand. Scient. Soc.) og hører, hvordan de kan bidrage til at øge viden om palliation, især den sociale palliation.

Kan man tale om palliation på basalt niveau for socialrådgiver? Det bør beskrives på et snere tidspunkt.

Punkt 5.

Præstegruppen har ikke haft møde siden sidst. Har møde i februar om præste-uddannelse på universiteterne, seminarerne og efteruddannelse.

Steen laver udkast til brev efter mødet i februar

Punkt 6.

Afholdes 10. juni 2013 i Kvæsthuset.

Dorit Christensen faciliterer

Betalt af DMCG-PAL, Dansk fagligt selskab for palliations sygeplejersker og DSR

Tænkt som et integreret inspirationsværksted. Hvordan kan vi gensidigt hjælpe hinanden, hvordan skal anbefalingerne og de kliniske retningslinjer integreres.

Koordinationsgruppen kigge på den nuværende invitationsliste og melder tilbage til Marianne om eventuelle andre der skal inviteres. OBS på at det er de rette der skal med, ikke for mange.

Koordinationsgruppen for uddannelse deltager også

Invitationer skal ud i slutningen af denne måned.

Punkt 7.

Marianne fortalte om FU mødet og modviljen i FU mod at danne en tværfagliggruppe på nuværende tidspunkt.

Det blev dog besluttet at gå videre med dannelsen af denne gruppe med Steen som tovholder.

Brug for diskussion om hvad vi vil med det tværfaglige. Planen er at lave et oplæg til bestyrelsen med 3 spørgsmål de kan forholde sig til og den vej igennem få hjælp til at definere opgaven.

Punkt 8.

Anne og andre socialrådgivere underviser/holder oplæg om i/om social palliation ved forskellige lejligheder.

Marianne har holdt oplæg ved DASYST

Der bør evt. søges penge til det tværfaglige arbejde. Evt. Trykfonden

Kristine oversætter EAPC dokument for psykologerne.

Kompetenceprogrammerne for hhv. socialrådgiverne og fysioterapeuterne forventes færdige omkring april.

Punkt 9.

Mødedatoer:

Koordinationsgruppemøder:

 • 6. marts efter årsdagen
  • Planlæg 15-15 møde 22.-23. August
  • Opfølgning på socialrådgiverne og fysioterapeuternes kompetenceprogram
  • Nye medlemmer
 • 18. juni 10.30 – 15.30 Sankt Lukas
  • Planlæg 15-15 møde d 22.-23. august
  • Tværfaglig kommissorium
  • Implementerinsproces
 • 22.-23- August: 15-15 møde

(Kristine finder mulige lokationer nær Århus)

4. april: Anne og Kristine mødes på BBH angående høringsudsendelse af kompetenceprogrammerne for socialrådgiverne og fysioterapeuterne. Hanne mailer fysioterapeuternes dokument. Marianne udfærdiger et høringsbrev.

Punkt 10

Alle overvejer mulige kandidater til nye medlemmer af koordinationsgruppen. Diskuteres ved næste møde

Næste møde er den 6. marts i vejle