top

Referat fra det stiftende koordinationsgruppemøde for forskning

Referat fra det stiftende møde for koordinationsgruppen for forskning (KFF), DMCG-PAL's Årsmøde i Vejle, den 6. marts 2013 kl. 16-15-17.00.

Til stede:

Maibritt Guldin, Henrik Larsen, Lene Jørgensen, Lisbeth Sølver, Lisa Laustisen, Dorrit Simonsen, Merete Paludan, Heidi Frølund, Maiken Bang Hansen, Per Sjøgren, Mette Asbjørn Neergaard, Mogens Grønvold, Kristine Halling Hansen

Herudover var der afbud fra flere, som gerne vil være med i gruppen fremover.

Referent:

Kristine Halling Hansen

Med udgangspunkt i det udsendte oplæg (se bilag) startedes mødet med en åben diskussion af de overordnede planer med en forskningsgruppe under DMCG-PAL.

Det blev fremhævet, at FKK ikke skal ses som en trussel for det eksisterende forskningsnetværk, men tænkes frit af det, med andre opgaver.

Det er vigtigt med national udbredelse af forskning:

· Generelt er der brug for forskning i feltet, der er fyldt med små dårlige undersøgelser. Godt med et netværk til at styrke mulighederne for forskning i DK

· Forskningsmæssig aktivitet styrker klinisk virke, vigtigt at få forskning integreret i klinikken

Ideer til hvad KFF skal:

· Et slags rekrutteringssted/markedsplads for forskningsprojekter. De forskellige deltagere kan have forskellige roller i projekterne, og kan fx nogle gange være initiativtagere, og andre gange med på andres initiativer.

· Hovedopgaver er at diskutere ideer til projekter og få sparring.

· FKK kan 'gribe' og arbejde med projekter fra deltagerne eller selv skabe projekterne.

· Et sted med plads til mange forskellige former for forskning og samarbejde. Lægger op til tværfaglig forskning.

· Sundhedstjenesteforskning, udvikle samarbejdsmodeller, forløbsbeskriveler, samarbejde med basisniveau.

Ideen er i første omgang at diskutere de projekt ideer, deltagerne har. Hvis der ikke er komme nogle projekter ud af det, kan man i fællesskab udvikle et projekt. Det vil være vigtigt, at gruppen relativt hurtigt har nogle konkrete initiativer at diskutere.

FKK vil nedsætte arbejdsgrupper — en til hvert projekt, og disse grupper vil omfatte projektdeltagerne. Lederen af hvert projekt skal være med i FKK.

Kan evt. bredes ud til et nordisk/internationalt samarbejde.

Det diskuteredes at lægge et møde som en workshop på næste årsdag.

Hospicelederes rolle i koordinationsgruppen blev diskuteret — kan de være med, selv om de ikke er aktive forskere?:

· Hospicer har ikke så meget tradition for forskning, men har ofte været involveret, idet mange gerne vil rekruttere patienter fra hospice. Hospice ønsker en mere aktiv rolle, og deltagelse i gruppen kan skabe fokus på dette.

· Lederes deltagelse i gruppen kan være med til at involvere hospice både i udvikling og gennemførelse af projekter, der er relevante for hospice.

Konklusion:

Der var enighed om, at der er behov for KFF.

Næste møde:

· En doodle sendes rundt, så der kan findes en dato til næste møde

· Mogens laver et udkast til dagsorden, der også sendes rundt

· Mogens sender udkast til kommissorium rundt, så der er mulighed for at kommentere på det forud for næste møde

· Per fortæller om EAPC netværket næste gang


BILAG

Fra:Mogens Grønvold [mailto:mold@sund.ku.dk]
Sendt:16. januar 2013 11:17
Til:Maiken Bang Hansen;Mette Asbjørn Neergaard
Emne:FKK

*********************

Kære alle

I inviteres hermed til stiftende møde i DMCG-PAL's Koordinationsgruppe for Forskning (KFF).

BAGGRUND

DMCG'er har koordination af forskning som en af deres vigtige opgaver. Faktisk lyder de første tre af DMCG'ernes 11 officielle opgaver således:

Opgaver og arbejdsområder:

1. Fremme gennemførsel af lokale, landsdækkende og deltagelse i internationale videnskabelige kliniske protokoller

2. Fremme koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker

3. Fremme og støtte til klinisk kræftforskning inden for metode statistik, IT anvendelse, sikring af finansiering mm.

DMCG-PAL blev oprettet i 2009, og i de første år har bestyrelsen og Forretningsudvalget valgt - udover arbejdet med Dansk Palliativ Database - at koncentrere indsatsen i henholdsvis Koordinationsgruppen for Kliniske Retningslinjer og Koordinationsgruppen for Uddannelse. Dette er vigtige DMCG-aktiviteter.

Det har fra starten været planen at oprette KFF, men der har manglet tid til det, hvorfor det er blevet udskudt.

HVAD SKAL KFF LAVE?

I henhold til ovenstående er opgaven at igangsætte, koordinere og gennemføre nationale forskningsprojekter indenfor palliativ indsats. Der foreligger endnu ikke specifikke planer - men det kommer der forhåbentlig!

Det er planen, at KFF struktureres og arbejder på principielt samme måde som de to andre koordinationsgrupper: Der etableres en koordinationsgruppe, som derefter nedsætter arbejdsgrupper til hver af de opgaver, som den beslutter at udføre. For Koordinationsgruppen for Kliniske Retningslinjer er der således oprettet et arbejdsgruppe svarende til hver klinisk retningslinje. Tilsvarende er det planen, at KFF nedsætter en arbejdsgruppe svarende til hvert af de forskningsprojekter, den beslutter at iværksætte. Hver arbejdsgruppe har en formand, som skal være medlem af KFF (de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen kan, men behøver ikke være medlem af KFF). Hver koordinationsgruppe vælger en formand, som repræsenterer den i DMCG-PAL's Forretningsudvalg.

Det forventes, at KFF mødes 2-3 gange årligt, og herudover arbejder via email. Arbejdsgrupperne mødes og kommunikerer efter behov.

Der er ikke særskilt bevilling til KFF, hvorfor udgifter til alle aktiviteter og rejse m.v. skal dækkes af medlemmerne selv.

HVEM KAN VÆRE MEDLEM AF KFF?

Alle, der er interesserede i at samarbejde omkring KFF's opgaver, kan være medlem.

HVORDAN ER RELATIONEN MELLEM KFF OG DET EKSISTERENDE FORSKERNETVÆRK?

Forskernetværket blev etableret af Mette Asbjørn Neergaard som en aktivitet under Dansk Selskab for Palliativ Medicin, og har dels afholdt årlige forskerdage, dels fungeret som et informationsnetværk, idet Mette har vedligeholdt en liste med navnene m.v. på medlemerne, og ikke meindst udsendt publicerede artikler, nyheder, osv.

Forskernetværkets opgaver har som det fremgår været forskellige fra de opgaver, der tiltænkes KFF, og derfor er det planen at bevare Forskernetværket fuldstændig uændret.

HVORNÅR OG HVORDAN?

Det stiftende møde for KFF afholdes i forlængelse af DMCG-PAL's Årsmøde 2013, dvs. onsdag den 6. marts 2012 i 'BYGNINGEN', Ved Anlæget 14B,Vejle (se nærmere information påhttps://webmail.ku.dk/owa/redir.aspx?C=-k54WGA7fU-UUNfvuAWIqVsWv619-s8IFsKb74nmLJO9J6N9jBl0ydnVwqscsN1fD_D1gEEDupg.&URL=http%3a%2f%2fwww.dmcgpal.dk)

TILMELDING

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig til mødet, hvis du ønsker at deltage. Send venligst en email til Maiken Bang Hansen,https://webmail.ku.dk/owa/redir.aspx?C=-k54WGA7fU-UUNfvuAWIqVsWv619-s8IFsKb74nmLJO9J6N9jBl0ydnVwqscsN1fD_D1gEEDupg.&URL=mailto%3aMaiken.Bang.Hansen%40regionh.dk. Er du interesseret i at blive medlem, men kan du ikke komme til det første møde, så send en email.

Har du nogen spørgsmål vedr. KFF, så skriv til Mogens Grønvold,https://webmail.ku.dk/owa/redir.aspx?C=-k54WGA7fU-UUNfvuAWIqVsWv619-s8IFsKb74nmLJO9J6N9jBl0ydnVwqscsN1fD_D1gEEDupg.&URL=mailto%3amold%40sund.ku.dk

På vegne af DMCG-PAL's FU

mvh

Mogens Grønvold

Mogens Grønvold
Professor, overlæge, dr.med.

Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Folkesundhedsvidenskab
CSS, Øster Farimagsgade 5,
1014 København K
TEL 35327983 MOB 23304253

Lokale 10.0.25

https://webmail.ku.dk/owa/redir.aspx?C=-k54WGA7fU-UUNfvuAWIqVsWv619-s8IFsKb74nmLJO9J6N9jBl0ydnVwqscsN1fD_D1gEEDupg.&URL=mailto%3amold%40sund.ku.dk

Mandag, torsdag, fredag:

Forskningsenheden, Palliativ medicinsk afdeling

Bispebjerg Hospital

2400 København NV

TEL 35313524 FAX 35312071

https://webmail.ku.dk/owa/redir.aspx?C=-k54WGA7fU-UUNfvuAWIqVsWv619-s8IFsKb74nmLJO9J6N9jBl0ydnVwqscsN1fD_D1gEEDupg.&URL=mailto%3amg02%40bbh.regionh.dk