top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat fra koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 21 nov. 2012

 

 

Referat af møde i koordinationsgruppen for uddannelse. d. 21/11-2012 på Hospice Søholm, Aarhus  

Til stede

Tilstede; Hanne Bedoya, Jorit Tellervo, Marianne Bentzen (mødeleder), Steen Bonde og Anne Nissen (referent)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

 2. Godkendelse af referat fra 21. september 2012

 3. Nyt fra Arbejdsgrupperne: Indhold, tids- og handleplaner v alle

 4. Publikation: Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats:
  Redaktionsgruppens behandling af indkomne høringssvar, v Jorit og Marianne
  Drøftelse af svar til høringspartnerne v alle
  Afslutning af produktionsopgaven : Antal publikationer, regnskab v Jorit
  Ideer til formidling og PR v alle

 5. Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den palliative indsats
  Arbejdsgruppens behandling af høringssvar v Marianne
  Drøftelse af svar til høringspartnerne v alle
  Ideer til formidling og PR v alle

 6. Temadag om uddannelse for sygeplejersker i palliativ sygepleje DMCG-PAL og DSR

 7. Gensidig orientering

 8. Drøftelse af ko-gruppens opgaver iht. kommissoriet/udsendte implementeringsplan til ko-mødet 21.9.

 9. Drøftelse af dagsorden og deltagelse i FU-møde den 29. og 30. nov. i København

 10. Input og deltagelse i DMCG-PAL årsmødet den 6.3.

 11. Aftaler for møder for 1. halvår 2013

 12. Evt.

 

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsordenen godkendt med den tilføjelse, at vi skal have drøftet forslag til nye gruppemedlemmer i stedet for Kirstine og Jorit.

Anne vælges til referent, da gruppens nye sekretær Kristine Halling Hansen ikke kan deltage i dette møde 

Punkt 2

Godkendelse af referat fra 21. september 2012

Referatet godkendt. Marianne oplyser, at temadagen med DSR er udskudt til sommer/efterår 2012.

 

 

Punkt 3.

Nyt fra Arbejdsgrupperne: Indhold, tids- og handleplaner v alle

Fysioterapeuter v./Hanne

Gruppen er nu godt i gang. Ambitionsniveauet er et håndterbart dokument, der er overskueligt i form og omfang. Man planlægger en minihøring blandt fysioterapeuter inden jul. Har møde igen i begyndelsen af februar. Det aftales, at gruppens arbejde præsenteres på DMCGs årsmøde den 6. marts 2013.

Hanne har udsendt ’Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats’ til dette møde. Notatet drøftes og kommentarer gives. Yderligere kommentarer er velkomne til Hanne.

Hvis der er brug for yderligere litteratursøgning, kan vores nye sekretær Kristine spørges.

 

Socialrådgivere v./Anne

Gruppen har gennemarbejdet de 6 roller, mangler kun den professionelle. Har desuden får defineret området social palliation. Har haft møde med Metropol ang en evt. diplomuddannelse i social palliation. Skal i gang med uddannelsesdelen af anbefalingerne. Næste møde den 19. dec. Regner med at være færdig i slutningen af febr., og kan præsentere resultat på årsmødet. Det drøftes at udsende høringsbrev vedr. fysioterapeuternes og socialrådgivernes anbefalinger sammen. Socialrådgivernes foreløbige materiale udsendes til drøftelse på næste møde.

 

Præster v./Steen

Gruppen har ikke mødtes, men Steen, Ole Råkjær og Tom Kjær har drøftet opgaven og er enige om, at uddannelsesopgaven hører til i Folkekirkens uddannelsesinstitutioner. Der er brug for en særlig indsats om palliation i præsteuddannelsen. De har derfor den 7. okt. skrevet til Mogens Lindhardt for at drøfte sagen med ham. Da de endnu ikke har fået svar, kontakter Steen Mogens Lindhardt under mødet og får en aftale om et møde i stand. Mogens Lindhardt er meget positiv over for initiativet og vil gerne drøfte ideer.

Det drøftes, om der er uddannelsesbeskrivelser for præster i palliation i andre lande, Tyskland og USA nævnes. Jorit nævner, at der er interesse blandt præster for uddannelse i palliation og at Ingeborg Kastberg over for hende har vist interesse for gruppens arbejde. Chr. Busch og Line Bjørn Hansen har fået 2½ mio.kr. fra Trygfonden til et projekt med målrettet sorgstøtte fra præster i primærsektoren. Steen nævner, at der er opslået to stillinger med åndelige omsorg som tema i Aarhus.

Psykologgruppe og lægegruppe v./Marianne

Det er på sidste møde aftalt, at Henrik Larsen og Mai-Britt Guldin skriver brev til de faglige selskaber.

Punkt 4.

Publikation: Anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats:
Redaktionsgruppens behandling af indkomne høringssvar, v Jorit og Marianne
Drøftelse af svar til hørings-partnerne v alle
Afslutning af produktions-opgaven : Antal publikati-oner, regnskab v Jorit
Ideer til formidling og PR v alle

Tværfagligt samarbejde

Sygeplejersker v./Jorit

Jorit har netop fået anbefalingerne trykt i den endelige version og uddeler et eksemplar til gruppens medlemmer. Dejligt at sidde med et så flot resultat af arbejdet! Stor ros og anerkendelse til de 3 arbejdsgrupper for det gode arbejde.

Der indkom gode høringssvar, som arbejdsgrupperne mødtes om for at inkorporere dem i anbefalingerne. Det betød, at der blev strammet op på ensartet opbygning og sprogbrug, samt indføjet et resume i starten. Man besluttede at fastholde et B1 og B2 niveau.

DS bevilgede 50.000 kr. til layout og trykning, og budgettet holdt! Det drøftes, om de andre grupper kan anvende samme layout, men det vil kræve bevillinger hertil. Jorit sender billedfiler i pdf. format til ko-gruppen.

Den udsendte distributionsliste gennemgås. Det besluttes at prioritere uddannelsesinstitutionerne. Anbefalingerne bliver lagt på DMCGs og PAVIs hjemmesider.

Anbefalingerne vil også være på dagsordenen til årsmødet den 6.3.

Punkt 5.

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den palliative indsats
Arbejdsgruppens behand-ling af høringssvar v Marianne
Drøftelse af svar til hørings-partnerne v alle
Ideer til formidling og PR v alle

SOSU-assistenter v./Marianne

Der er indkommet gode høringssvar. Kvalifikationsrammens niveauer bør inddrages (4-SOSU, 6-sygeplejersker, 8-diplom). SOSU-erne er under supervision og vejledning af sygeplejersker, er ikke specialister. Heller ikke selvom de arbejder på en specialistinstitution. Arbejdsgruppen mangler lidt tilretning, men er snart helt færdige med anbefalingerne.

Hvem skal følge op på kompetenceprogrammerne? FOA må hjælpe til sammen med skolerne. Men er der brug for et nationalt implementerings-program? Evt. Undervisningsministeriet — EPOS og PASS, og fagskolerne.

Punkt 6.

Temadag om uddannelse for sygeplejersker i palliativ sygepleje DMCG-PAL og DSR

Indholdet i temadagen er fortsat ikke helt klart. Men det er oplagt, at drøftelse af implementering af ’Anbefalingerne til kompetencer for sygeplejersker’ er på dagsordenen. Man satser på 50 sygeplejersker fra de 3 niveauer og repræsentation fra Sundhedsstyrelsen, DMCG-PAL (FU), DS og Faggruppen for palliationssygeplejersker. Marianne tager initiativ til nedsættelse af en planlægningsgruppe, hvor de 3 tovholdere fra arbejdsgrupperne skal indgå med henblik på deres funktion og rolle i temadagen, når programmet er på plads. Birgitte Grube fra DSR, Lene Jørgensen fra Fagligt selskab for palliationssygeplejersker og Marianne mødes den 19. december for at udarbejde formål og forventet resultat af temadagen/inspirationsworkshoppen, interessenter m.v. Kvæsthuset den 12. juni er foreløbig dato for arrangementet.

Punkt 7.

Gensidig orientering

Kristine Halling vil fremover være gruppens nye sekretær. Hun vil kunne bruge 3-4 dage om mdr. til os. Det vil dreje sig om referater, litteratursøgning, hjemmesideopdatering o.lign.

Marianne fortæller, at Sct. Lukas har haft et vellykket jubilæum, hvor det faglige program gav en god følelse af samhørighed. Lukas underviser en del i kommunerne om nye kompetencer i den basale indsats.

Jorit orienterede om tema i Sygeplejersken om Aktiv dødshjælp og palliation, hvor behovet for kompetenceløft er understreget.

Punkt 8.

Drøftelse af ko-gruppens opgaver iht. kommissoriet/udsendte implementeringsplan til ko-mødet 21.9.

Den udsendte opgaveplan med de 4 mål gennemgås.

Der er enighed om, at vi er godt i gang med mål 1: Beskriv behovet for monofaglige kompetencer i den palliative indstas i grunduddannelser og på basalt og specialiseret niveau.

Mål 2: Definere og beskrive forskellige former for tværfagligt samarbejde. Vi er enige i målet og er gået i gang i forbindelse med det kommissorium for en arbejdsgruppe, som Steen har udarbejdet. Steens forslag til kommissorium drøftes, og det aftales, at Steen redigerer forslaget til, så Marianne kan have det med til FU-møde den 29.11.

I mål 3 ændres overskriften således: Beskriv behovet for tværfaglige kompetencer i den teambaserede tværfaglige indsats i grunduddannelser og på basis og specialistniveau. Enig om at det er en opgave gruppen skal arbejde med.

Mål 4 drøftes, og der er enighed om, at fokus i målet drejes, så det handler om ’at medvirke til implementering af anbefaling til kompetencer for de enkelte faggrupper’. Det aftales, at Anne inden næste møde arbejder med at konkretisere indholdsbeskrivelsen i dette mål.

Punkt 9.

Drøftelse af dagsorden og deltagelse i FU-møde den 29. og 30. nov. i København

Marianne får følgende input til at tage med til FU-mødet:

-       Orientering om status på de 4 mål

-       Kommissorium for tværfaglig arbejdsgruppe (fra Steen)

-       Temadag med DS, nedsættelse af planlægningsgruppe

-       Forslag til nye medlemmer i ko-gruppen

-       Afklare, hvem der kan deltage i FU-møder

Mht nye medlemmer i gruppen drøftes evt. navne, - der er enighed om, at det vil være godt, hvis uddannelsessektoren og basisniveau bliver repræsenteret.

 

Punkt 10.

Input og deltagelse i DMCG-PAL årsmødet den 6.3.

DMCG årsmødet er den 6. marts 2013. Vi går ud fra, at gruppens medlemmer deltager og præsenterer arbejdet. Vi kan præsentere de færdige anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker og SOSU-assistenter, de høringsparate anbefalinger fra fysioterapeuter og socialrådgivere, og give status på præsternes arbejde og den tværfaglige arbejdsgruppe.

Om oplæggene skal være for alle eller som monofaglige workshops, må arrangørerne afgøre ud fra det samlede program.

Punkt 11.

Aftaler for møder for 1. halvår 2013

Næste møde bliver den 16. januar 2013 kl. 10-15 på Hospice Søholm i Aarhus.

Vi aftaler først yderligere møder i 2013 på januar-mødet, hvor de nye medlemmer forhåbentlig deltager.

Punkt 12.

Evt.

Stor tak til Jorit for et værdifuldt arbejde i gruppen!! Og Jorit tilkendegiver, at hun gerne bistår med råd og vejledning fremover.

Tak til Hanne for godt værtsskab. Næste gang vil vi nå en rundvisning på det flotte hospice.

Og endelig tak til Steen for at bringe os sikkert til og fra hospice.