top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat for koordinationsmøde for DMCG-PAL uddannelse d. 21. september 2012

 

Referat af møde i koordinationsgruppen for uddannelse. d. 21/9-2012 i PAVI  

Til stede og fraværende

Tilstede; Hanne Bedoya, Jorit Tellerno, Marianne Bentzen (mødeleder), Steen Bonde og Maiken Hansen (referent)

Fraværende: Anne Nissen 

Dagsorden

1.      Godkendelse af sidste referat

2.      Tilbagemeldinger og status fra arbejdsgrupper

3.      Information til arbejdsgrupperne om det videre arbejde

4.      Diskussion af tværfagligt arbejde/nedsættelse af arbejdsgruppe

5.      Opfølgning på Temadag om uddannelse i samarbejde med DSR

6.      Referat fra Møde med ledergruppen d. 17. september

7.      Planer for implementering for vores arbejde i DMCG-PAL (udleveret inden det aflyste møde 3. september)

8.      Kommende møder for koordinationsgruppen

9.      Evt.

 

Punkt 1: Godkendelse af sidste referat

 

 

Marianne sender rettelser til Maiken, der udsender til gruppen, der godkender.

 

Fremover lægges et foreløbigt referat på nettet efter et par dage, hvor man har haft mulighed for at kommenterer. Når det godkendes på efterfølgende møde kommer det på nettet. 

Punkt 2

Tilbagemeldinger og status fra arbejdsgrupper

 

 

 

Kristine trækker sig fra uddannelsesgruppen pga. hun starter på en masteruddannelse.

 

Maiken erstattes af en anden medarbejder, sandsynligvis pr. 1. november 2012.

 

Socialrådgivere v./Jorit

Gruppen skal mødes på onsdag. Jorit har vist Anne, hvor hun kunne finde blanke skemaer. Jorit sender også disse til Hanne.

 

Fysioterapeuter v./Hanne

Arbejdsgruppen har haft deres første møde d. 22. august i Odense til et heldagsmøde. Har snakket om, hvad de skal have ud af det. Danske Fysioterapeuter vil gå ind i det pga. de gerne vil have nogle specialeområder beskrevet. Har talt A-, B- og C-niveau og hvad man gør af opgaver på de forskellige niveauer, men de går på tværs af niveauer. De overvejer at dele C-niveauet med C1 og C2 niveau, da nogle har undervisning, vejledningsfunktioner mv. mens andre ”bare” har med patienter at gøre. Man kunne også vælge at der var ét C-niveau og så bare sige, at der opnås de og de kompetencer på C-niveau. Man kunne overveje at invitere B-niveauet for sygeplejersker og høre om deres erfaringer med at dele b-niveauet. Undersøger hvem der er centrale fysioterapeuter for at høre, om de vil ind over arbejdet. Danske Fysioterapeuter Og Fagforum for onkologisk og palliativ Fysioterapi støtter arbejdet med uddannelse økonomisk.  DF støtter med 20.000 og Fagforum med 10.000. Pengene vil bl.a. vil gå til noget frikøb og betaling af rejseaktivitet. Næste møde er planlagt til d. 10. oktober.

 

Præster v./Steen

Der sker ikke noget i præstegruppen på nuværende tidspunkt. Sidste gang gruppen mødtes er 1,5 år siden. Der overvejes hvordan arbejdet kan igangsættes:

·        Man kunne spørge Ole Raakjær om han ville være tovholder på kompetencebeskrivelse. Dette spørger Steen Ole om.

·        Man kunne spørge ind andre steder fx bestyrelsen Tom Kjær.

·        Kunne sende mail ud til hospice og palliative team præster og høre om, der er nogle, der ville være tovholder på kompetenceprogram. Marianne og Steen udarbejder et brev og udsender til relevante personer, hvor de medsender de færdige kompetenceprogrammer, for at give et billede af, hvad de kan få ud af at deltage.

·        Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der palliation ind på grunduddannelsen på alle relevante uddannelse i 2013. Man kunne høre i PRIS om nogle kunne være interesserede i uddannelsesarbejde. Marianne, Henrik og Steen udarbejder et brev (Marianne og Henrik første udkast) til PRIS med sygeplejedokument vedhæftet som eksempel på arbejdet med uddannelse.

 

Sygeplejersker: Tilbagemelding på anbefalingerne og høringsproces v./Jorit

Materiale er klar til høring og materiale har været ved grafiker. Jorit og Maiken har set høringsbrev og høringsliste igennem og revideret. Høringslisten blev drøftet af koordinationsgruppen.

 

Maiken udsender høringsdokumentet og høringsbrevet på mandag d. 24. september med høringsfrist 10. oktober. Høringsdokument ligges på DMCG- PAL’s hjemmeside /default.asp?Action=List&CategoryID=509. Efter høring er afsluttet kommer dokumentet tilbage til redaktionsgruppen og sendes derefter til trykkeri, hvor 100 eksemplarer trykkes og det endelige dokument lægges desuden på DMCG-PAL’s hjemmeside /default.asp?Action=List&CategoryID=509.  

 

 

SOSU-assistenter. Tilbagemelding på anbefalingerne og høringsproces v./Marianne

Høringsdokument og høringsbrev ligger på DMCG-PAL’s hjemmeside på /default.asp?Action=Details&Item=650

Der er høringsfrist d. 10. oktober. PAVI linker til DMCG-PAL’s hjemmeside

Relevant at farver på lagkagen med de 7 roller på forsiden er ens på tværs af de monofaglige kompetenceprogrammer. Det overvejes om lagkagen på forsiden skal udskiftes.

 

Psykologgruppe og lægegruppe v./Marianne

Henrik Larsen og Mai-britt Guldin skriver brev til de faglige selskaber.

 

Punkt 3. Information til arbejdsgrupperne om det videre arbejde

Punkt udgår

Punkt 4. Tværfagligt samarbejde

 

Tværfagligt samarbejde i henhold til Steens oplæg og FU´s kommentarer. Diskussion om, hvordan vi griber det tværfaglige arbejde an med henblik på plan og beslutninger og fremlæggelse for FU

 

DMCG-PAL er en vidensenhed, der skal levere et vidensprodukt, så FU synes der skal udarbejdes en litteratursøgning relateret til det fokuserede spørgsmål. Steen har ikke kunne finde noget videnskabeligt omkring tværfaglighed der går på tværs af sundhedsfaglige videnskaber og andre videnskaber. Langt hen af vejen er det erfaringsbaseret. Man bliver henvist til specialiseret palliativ funktion pga. fysisk smerte (psykiske/eksistentielle smerte), hvilket ikke er tværfagligt fx er præstens funktion ikke tænkt ind. Kunne være interessant at afdække:

·        Er der evidens for at tværfaglighed virker bedre end monofaglighed?

·        Hvad er tværfaglighed (ift. fag, ift. Samarbejde osv.)?

·        Hvilke faktorer gør at teambaseret arbejde virker, hvilke kompetencer skal der være til

 

Måske ligger der noget under EAPC om tværfaglighed.

 

Man kan henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvorfor de har sat et krav om at tværfaglighed kræver 4 faggrupper.

 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med tværfaglighed. Det kan diskuteres nærmere, hvordan arbejde om tværfaglighed skal fungere evt. i samarbejde med foreningen for palliativ indsats, omsorg ved livets afslutning 

 

Det besluttes at, koordinationsgruppen skal udarbejde et kommissorium til arbejdsgruppe, der skal se på tværfaglighed (Steen laver et udkast til kommissorium han begynder at udarbejde i midt oktober) og derefter skal der findes medlemmer til arbejdsgruppen. Derefter kan der holdes en konference, hvor relevante emner drøftes.

 

Punkt 5. Temadag om uddannelse i samarbejde med DSR, efterår 2013

Næste møde er i slutningen af september 2012. Det er ikke aftalt at det skal være en temadag. Samarbejdet handler bl.a. om implementering af anbefalingerne til kompetencer. Planlægningsgruppen skal være bred- evt. som ad hoc gruppe. På dagen kunne der bl.a. ses på, hvordan uddannelse indenfor palliation skal organiseres og der skal ses på Sundhedsstyrelsens anbefaling om sygeplejersker på C-niveau.

 

DSR ønsker at skyde dagen til efteråret 2013 på ICN´s kongres i maj. Koordinationsgruppen ønsker, at det bliver i foråret, alternativt i juni 2013.

Tema kunne være at få etableret en tværfaglig/monofaglig efteruddannelse for sygeplejersker.

Punkt 6. Møde med lederne fra palliative enheder

Møde med lederne fra palliative enheder 17. september: Implementering af anbefalinger, samarbejde med DSR., det vider arbejde i DMCG-PAL uddannelse

 

Positive omkring arbejdet og vil også gerne støtte op om de små faggrupper.

 

Ledergruppe skal overveje om de vil støtte indmeldelse i Center for Kliniske Retningslinjer i 2014 økonomisk.

 

Lederne blev bedt om at overveje om de ville sende nogle medarbejder til arbejdsgruppen om tværfaglighed/teambaserede kompetencer. Se referat fra ledermødet.

 

Det blev diskuteret, om de monofaglige programmer skal ligge klar inden man begynder at arbejde med tværfaglighed. Det var der forskellige holdninger til.

 

De så frem til at se sygeplejerskernes kompetenceprogram.

 

Punkt 7. Planer for implementering for vores arbejde i DMCG-PAL

 

Med udgangspunkt i implementeringsdokumentet fra Marianne overvejer alle fra koordinationsgruppen, hvad de synes skal tilføjes og hvordan implementeringsstrategien være. Dette bliver første punkt på næste møde.

 

Punkt 8. Kommende møder for koordinationsgruppen

 

Det ville være en god ide med et todages møde til foråret.

 

Pkt. 7 skal diskuteres på næste møde og det skal diskuteres, hvordan arbejdet i arbejdsgrupperne afrundes.

 

Næste møde er planlagt til 21. november kl. 10 på Hospice Søholm, hvor Steen kan hente i Århus og køre til hospice.

 

Punkt 9. Evt.

 

Kirsten Halskov og Marianne Bentzen har sendt et abstract om arbejdet med uddannelse i DMCG-PAL til ICN (International Councel of Nurses) med henblik på mundtlig præsentation eller poster på deres konference i maj.

 

Jorit går ud af gruppen ved årsskiftet, da hendes opgaver i PAVI tager for meget tid til, at der er plads til DMCG-PAL arbejde. Der skal derfor findes nyt medlem til gruppen. Det kunne være interessant med en fra en ny faggruppe dvs. en læge eller psykolog. En anden ide kunne være en sygeplejerske, der arbejder med implementering i fx primærsektoren. Alle overvejer, hvem der kunne være et nyt medlem af gruppen. Dette diskuteres videre på næste møde og hvem det ville være bedst strategisk at tage ind i gruppen.