top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat for koordinationsmøde for DMCG-PAL uddannelse d. 14. maj 2012

Referat

 

DMCG-Pall, koordinerende uddannelsesgruppe

14. maj 2012, på Århus kommune hospital

 

 

Tilstede:

Marianne Bentzen, Jorit Tellervo, Steen Bonde, Kirstine Winther, Anne Nissen, Hanne Bedoya Cabezas, Maiken Bang Hansen.

Afbud:

Ingen

Referent:

Maiken Bang Hansen

Dagsorden:

1.      Valg af referent

2.      Godkendelse af referat fra sidste møde i koordinationsgruppen

3.      Status for hver arbejdsgruppe

4.      Ansøgning til Dansk Sygeplejeråds udviklingspulje

5.      Høringsrunden

6.      Diskussion af ”Skabelon til uddannelsesprogrammer i den palliative indsats i Danmark”

7.      Oplæg fra Steen Bonde om tværfagligt samarbejde

8.      Fremtidig tidsplan og koordinering af arbejde

Godkendelse af referat:

Referatet fra 19. marts 2012 blev godkendt med enkelte rettelser.

Status for hver arbejdsgruppe

 

Socialrådgivere v/Anne:

Andet møde er afholdt i gruppen. Anne har skrevet rundt til alle i det palliative felt, hvilket har resulteret i 5-6 medlemmer i arbejdsgruppen. Fem ud af de 7 kompetenceroller er uddelt til beskrivelse til gruppens medlemmer.

 

Dansk Socialrådgiverforening er kontaktet og de har en lille transportpulje de gerne vil være behjælpelig med.

 

Gruppen mødes igen d. 11/7. Inden mødet kortlægges nuværende uddannelsestilbud.

 

Fysioterapeuter v/Hanne:

Der er fire mulige kommende gruppemedlemmer. Gruppen mødes første gang i juni. Gruppen overvejer at invitere Henrik Larsen, så han kan fortælle om DMCG-PAL og samarbejdsområder kan drøftes.

 

Præster v/Steen:

Steen er i gang med at kontakte uddannelsessteder og orientere dem om området, hvilket de ikke allerede er. Ole Råkjær vil gerne bruge mere tid på arbejdet i DMCG-PAL.

 

SOSU-assistent gruppen v/Marianne:

Gruppen har haft møde. Kompetenceroller er færdige. Gruppen arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme, men de ved ikke om det når at komme med i uddannelsesprogrammet.

 

Lægerne v/Marianne:

Kirurg Lene T fra Roskilde Sygehus og Henrik Larsen har holdt møde, Henrik koordinerer arbejdet og etablerer relevante kontakter. 

 

Sygeplejerske A-gruppen:

Ikke nyt fra a-gruppen

 

Sygeplejerske B-gruppen v/Marianne:

Der har været møde i gruppen og de har udarbejdet en figur for uddannelse på A, B, og C-niveau.

 

Sygeplejerske C-gruppen v/Jorit:

De har haft møde d. 22/3. Der er der fulgt op på kommentarer fra årsmødet i DMCG-PAL og de har rettet deres udkast. Gruppen mødes i oktober efter høringssvar er modtaget.

 

Det diskuteres i koordinationsgruppen, om der burde være 2 niveauer på c-niveau. For nogle sygeplejersker på C-niveau er det relevant med en diplomuddannelse for andre sygeplejersker er anden videreuddannelse relevant.

 

Ansøgning til Dansk Sygeplejeråds udviklingspulje

Der var kun få rettelser til ansøgningen til Dansk Sygeplejeråds udviklingspulje. Der søges om penge til grafiker. Jorit indsender ansøgningen. 

Høringsrunden

I høringsbrev skrives der, at tværfaglig indsats kræver minimum fire faggrupper, men at dette er en monofaglig høring. Det vil sige der laves en individuel høring for sygeplejerske og SUSU-assistent uddannelsesprogrammerne.

 

Anne laver følgeskrivelse og sender den til Marianne. Kommissoriet skal med i bilag og Anne fletter desuden noget ind i følgebrevet. Marianne og Henrik udarbejder forord. Forordet skal struktureres så det passer på, hvad resten af dokumentets indhold og opbygning.

 

Diskussion af  ”skabelon til uddannelsesprogrammer i den palliative indsats i Danmark”

Det overvejes, om der skal laves en pixiudgave med:

 • Baggrund

 • De 7 roller

 • Taxanomier

 • Evaluering

 

Kommentarer til hvordan ” skabelon til uddannelsesprogrammer” kan sammensættes:

  1. Baggrund: Kompetenceniveauer, kompetenceroller

  2. Implementering af kompetenceprogrammer fx ved møde med ledere og arbejde med kompetencekort

  3. Hvordan kan man arbejde med uddannelse herunder niveauinddeling

  4. Kompetenceprogrammer med læsevejledning

 

Alternativ opbygning:

 1. Dette skal læres (ophav/baggrund, hvorfor nås der frem til de 7 roller)

-         3 niveauer A, B og C (taxanomier)

-         De 7 roller

-         Kompetenceniveauer og hvad man skal kunne på hvert niveau

 1. Hvordan læres det/hvad skal der være på uddannelser

           -     Uddannelsesprogrammer til hvert niveau

 1. Hvordan implementeres det

-         I praksis/klinisk

 

I koordinationsgruppen er der forskellige synspunkter på B-gruppens forslag til uddannelse af kliniske vejledere i palliation og master i klinisk palliation.

 

Figuren som er udarbejdet af B gruppen diskuteres. Der skal ikke være en tvedeling på C niveauet. Kun på B-niveauet. Det foreslås at u- formel kompetenceudvikling indarbejdes i figuren/alternativt en tilsvarende figur. Der arbejdes videre med figuren. Marianne kontakter B gruppen med henblik på ændringer.
 

Oplæg fra Steen Bonde om tværfagligt samarbejde

Steen har udarbejdet et forslag til; ”Temadage - om tværfaglighed i det palliative felt i Danmark”.

 

Hensigten med de 3 temadage (seminaret) er:

·        udvikling af og undervisning i tværfagligheden

·        at finde ud af, hvad en uddannelse i tværfaglighed skal bestå af

·        at finde ud af, hvad det vil sige at lede tværfagligheden 

 

Det er DMCG-PAL, der udbyder seminaret og målgruppen er ansatte på det specialiserede palliative niveau.

 

Det overvejes, hvornår seminaret skal afholdes. For at være tro mod gruppens kommissorium vil det være godt at afholde seminaret efter de monofaglige uddannelsesprogrammer foreligger. Konkret satses der på at lægge seminaret i januar eller februar.

 

Bestyrelsen kan søges om økonomi til seminaret. Andre muligheder er at søge Trygfonden eller Kræftens Bekæmpelse. Hvis seminaret skal være selvfinansieret kan det overvejes kun et lave én overnatning i stedet for to.

 

Som mulige oplægsholdere nævnes danskere, der arbejder med rehabilitering af neurologiske patienter og nordmænd indenfor feltet samt Dorthe Pedersen, der er organisationsteoretiker ved CBS.

 

Som inspiration til temadagene kunne det også være en ide at se på EAPC’s dokument, som Sundhedsstyrelsen bygger deres anbefaling på, der siger at der skal være minimum 4 faggrupper før der er tale om en tværfaglig palliativ indsats.

 

Marianne tager oplæg om temadage med på næste FU-møde og hører hvad de synes.

 

Jorit spørger Marianne Nielsen (bibliotekar i PAVI)  om hun vil stå bag en søgning om evaluering/evidens for tværfaglighed i den palliative indsats (både national og international søgning).

 

Inden næste møde kan alle gruppens medlemmer overveje nedenstående mht. seminaret og sende det til Steen:

 1. Målgruppen

 2. Hvad vi vil have ud af seminaret dvs. formålet med det

 3. Forudsætninger

 4. Økonomi

 5. Mulige oplægsholdere

 6. Tidspunkt for seminaret

Fremtidig tidsplan og koordinering af arbejde

 • 21/5: Maiken og Marianne gennemgår ”Skabelon til uddannelsesprogrammer i den palliative indsats i Danmark” og udsender det til gruppen derefter

 • 21.-30/5: Resten af koordinationsgruppen kommer med kommentarer til den reviderede ”Skabelon til uddannelsesprogrammer i den palliative indsats i Danmark”

 • 31/5: Sygeplejerske dokument redaktionsmøde med gennemgang af:

            -    Høringsbrev

-         Følgebrev

-         Kompetencebeskrivelser for A-, B- og C-niveau

 • 21/6: Møde i koordinationsgruppen, hvor der følges op på høringsprocessen. Det er kl. 10.00-14.00 i PAVI med efterfølgende frokost (Jorit finder sted).

 • 1/7: Svar på ansøgning

 • Hvis der fås penge, så sendes høringsdokumenter til grafiker

 • 7/8: Kl. 13.00 og frem printer Anne, Jorit og Marianne dokumenter, der skal sendes i høring i DMCG-PAL på Bispebjerg og udsender dokumenter til høring. Maiken hører Mathilde om hun er på arbejde.

 • 3/9: Møde i koordinationsgruppen

 • 5/9: Frist for svar på høring

 • 5/9: Sosu-dokument sendes i høring

 

Maiken og Anne finder mails på dem, der skal være med i høring.

 

Følgende emner skal drøftes på koordinationsgruppemøder (fx d. 3/9):

 • Hvem skal modtage SOSU materiale

 • Kompetencekort

 • Implementeringsproces og evaluering

 • Ledermøde