top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 19. nov. 2011

Tilstede

Marianne Bentzen, Jorit Tellervo, Steen Bonde, Kirstine Winther

Afbud

Torben Worsøe Jespersen

Referent

Kirstine Winther

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Justering af dagsorden
  3. Godkendelse af referat
  4. Gensidig orientering om arbejdet i samtlige faggrupper
  5. Uddannelsesseminar om nøglepersonuddannelsen/grunduddannelsen 30/11-1/12. — Mål program og gennemførelse
  6. FU-seminar i december. Hvad skal vi bidrage med?
  7. Orientering far formanden
  8. DMCG- Pal årsmødet i 2012
  9. Fremtidige møder
  10. evt.

Justering af Dagsorden

Ingen ændringer

Gdkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes med få ændringer.

Det planlagte møde den 3/10 blev aflyst grundet manglende deltagelse.

Der er lidt usikkerhed om hvorvidt alle de tidligere referater er helt opdaterede dette vil blive undersøgt.

Gensidig orientering om arbejdet i samtlige faggrupper

SSA

De har holdt møde og er begyndt at beskrive de 7 kompetence roller med udgangspunkt i Ingelise Bøgilds beskrivelse af nøglepersoner. Det er en lidt mangelfuld gruppe og vi må forsøge om vi kan få rekrutteret et par stykker, Vi vil forsøg om Birgitte Torp Jakobsen fra SOSU i Nykøbing vil være interesseret, det kan desuden være en ide at gå via KUA om de kender nogle der vil kunne deltage.

Gruppen mødes desuden til seminaret den 30/11 og arbejder videre.

Præsterne

Steens arbejde i uddannelsesprojektet er udskudt da han er blevet ansat i en orlovsstilling frem til 31/8 2012. Steen vil indtil da være på standby, men vil følge koordineringsgruppens arbejde.

Steen har et møde med teologisk pædagogisk center om de vil kunne træde ind i arbejdet samt spørge rundt i landet.

Sygeplejerskerne B-gruppen

Arbejdet er klar til at blive sendt i høring. Det næste der nu sker er at man mødes til seminaret den 30/11.

Gruppen er blevet tyndet temmelig meget ud, af personlige årsager er Anette Lindgren og Jette Frederiksen trådt ud af arbejdsgruppen, Kirstine Winther har også måttet trække sig da abejdsbyrden i både koordineringsgruppe og arbejdsgruppe har været for stor i forhold til at det daglige arbejde på arbejdspladsen også skal fungere.

Dette betyder at de resterende 3 medlemmer vil forsøge om der evt vil være nogle der kan træde ind i gruppen.

I Koordineringsgruppen ser vi at det kan være et godt tidspunkt at tilføje medlemmer da arbejdet nu træder ind i en ny fase. Hele gruppen vil deltage i hele seminaret den 30/11.

Sygeplejerskerne C- Gruppen

Arbejdet har været sendt til en ”mini” høring og kommentarerne er indarbejdet. Eva Kaaberbøl er trådt ud af gruppen pga. arbejdsskift.

Arbejdet gennemgås og det er holdningen at arbejdet er godt gennemarbejdet. Specielt taxonomierne/indholdsdelsen er meget læsevenligt. Eftersom gruppernes arbejde til slut skal skrives sammen vil det være en ide at B-gruppens omskriver så det er samme metode der arbejdes med.

Begrebet ”specialistniveau” diskuteres og vi vil afvente sundhedsstyrelsens udmelding af hvilket begreb de benytter.

Læge -gruppen.

Janne Bække er trådt ud af gruppen og det efterlader Torben Worsøe Jespersen alene i gruppen. Han vil forsøge om han kan få støtte i Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Vi efterlyser en status fra Torben W Jespersen.

Fysioterapeuterne

Marianne Bentzen orienterer. Der har været afholdt et enkelt møde med fysioterapeuterne og siden er der ikke sket noget. Marianne Bentzen vil følge op omkring dette.

Socialrådgiverne:

Der er tvivl om hvorvidt de er i gang. Kirstine Winther vil følge op på dette.

Det er aftalt at Marianne Bentzen og Henrik Larsen laver en indledning til det endelige samlede arbejdsværk

Uddannelsesseminar om nøglepersonuddannelsen/grunduddannelsen 30/11-1/12. — Mål program og gennemførelse

Orientering fra Marianne Bentzen.

Efter en større koordinering er det lykkedes at få arrangeret et 2 dages seminar i Ringsted hvor B-gruppen vil mødes med repræsentanter fra flere forskellige CVU. Formålet er at man sammen kan få beskrevet hvordan man evt. kan anbefale at man når de beskrevne kompetencer.

Social og sundheds assistent gruppen vil desuden også deltage i mødet.

Seminar for FU og koordineringsgrupper 19 december

Ud fra dagsordnen vil vi med FU drøfte vores hvordan processen er og har været samt hvilke ressourcer vi bidrager med. Det er koordineringsgruppens ønske at vi fastholder ønsekt om at komme til at arbejde med tværfaglighed. Vi er startet i monofagligheden for gennem den vej at arbejde os ind i tværfagligheden. Ad vores kommissorium.

Men arbejdet er meget ressourcekrævende og det er muligt at kommissoriet skal justeres eller om organiseringen af arbejdet skal være anderledes.

De enkelte tovholdere laver en status og fremlægger det den 10/12

Orientering fra formanden

Vi afventer sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger af de palliative retningslinjer. Derud over er der ikke yderligere fra formanden som ikke er formidlet undervejs i mødet.

Årsmødet i 2012

Vi vil ønske at råde over formiddagen til præsentation af uddannelses gruppernes arbejde

Fremtidige møder

Mandag den 9/1 10.15 -15.30

Der planlægges 2 møder i foråret det sidste er der endnu ikke dato på.