top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 28. juni 2011

Tilstede:

Marianne Bentzen, Torben Worsøe Jespersen, Jorit Tellervo, Steen Bonde, Kirstine Winther.

Afbud:

Eva Kaberbøl og Mikaela Lindner Gudkov

Referent:

Steen Bonde

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 22. marts og 23. maj 2011

2. Valg af referent.

3. Fuld diplomuddannelse i palliation — specialuddannelse?

4. Koordineringsgruppens drøftelse af de tilsendte kompetenceroller

5. Gensidig orientering (Fu-møde 27. juni, SST/MB

6. Grunduddannelse for sygeplejersker

7. Handle- og tidsplan for 2011 og 2012. Aktiviteter og milepæle.

8. Høring. Indholdsfortegnelse. Udarbejdelselse af forslag + arbejdsfordeling.

9. Indhold til 1. nyhedsbrev i DMCG-Pal udd regi.

10. Møderække i efteråret.

11. Eventuelt

Godkendelse af referat:

Referaterne blev godkendt med enkelte rettelser.

Fuld diplomuddannelse i palliation — specialuddannelse?

Der er argumenter for og imod ikke mindst fordi en diplomuddannelse på mange måder er meget teoretisk. På den anden side kan en diplomuddannelse i palliation også højne anseelsen af fagområdet. Spørgsmålet er, om der kan stilles en uddannelse sammen, som bygger ovenpå de nuværende specialiseringsområder under det aspekt, at vi i palliationen har med et tværfagligt felt at gøre. Vi skal måske tænke videre i efteruddannelse frem for videreuddannelse (diplom, master eller kandidat). Kunne vi måske i stedet gå efter en tværfaglig videreuddannelse? Tages op igen på næste møde.

Koordinerings-

gruppens drøftelse af tilsendte kompetenceroller

Kirstine havde udsendt et udkast vedrørende den professionelles rolle. Vi gennemgik en del af udkastet, men nåede ikke halvvejs igennem. Når vi fremover skal drøfte lignende udkast, kan vi ikke på samme måde gå i detaljer med hver enkelt sætning, men må forudsætte, at alle har læst udkastet inden vi mødes og slår ned på de punkter, hvor der opstår forståelsesproblemer eller uenigheder, der skal drøftes.

Med hensyn til det aktuelle udkast, skal især ordet ”behov” overvejes.

Gensidig orientering

Vores arbejde i DMCG-Pal udd. er ikke så langt fremme, at det, vi arbejder med i væsentlig grad kan integreres i Kræftplan III. Men der er alligevel meget af den overordnede tænkning, som trækker i samme retning, som vi arbejder i. Det gælder bl.a. niveaudelingerne i uddannelserne og palliation som et arbejder, der forholder sig til mennesker med en livstruende sygdom og ikke bare til en sygdom. Arbejdet er ikke spildt.

Grunduddannelse for sygeplejersker.

Se næste punkt.

Handle- og tidsplan for efterår 2011 og 2012. Aktiviteter og milepæle.

Vi arbejder grundlæggende med de tre niveauer og de syv roller. Det er lagt ud til læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og præster.

Lægerne går i gang til september. Torben og Anne Vejlbøl laver oplæg til lægegruppen og arbejder på at få det implementeret i den medicinske uddannelse og efteruddannelse på universiteterne, hvor der gerne skulle oprettes et lektorat i palliation. Det vil blive anbefalet, at palliation bliver en obligatorisk del af uddannelse med et bestemt pensum, som skal tage udgangspunkt i Torbens og Annes oplæg. Det skal også overvejes, hvordan uddannelse i palliation kan formidles til basisniveauet (praktiserende læger). Roar Maagaard skal inddrages i arbejdet på en uddannelse på basisniveau.

Sygeplejerskerne er i gang på B-niveau og skal i gang med den egentlige curriculumbeskrivelse. Der er en gruppe for A, men den har ikke barslet med noget oplæg endnu. Skal NØB uddannelsen indarbejdes i dette niveau? Og skal diplomuddannelserne? Den 30. august og 28. september er der mødedatoer for gruppen, der arbejder med B-niveauet. Marianne og Kirstine arrangerer et to-dages seminar med henblik på at få koordineret og afgrænset de forskellige uddannelsestiltag, så der ikke sker for meget overlappende arbejde. Det bliver den 27.-28. september 2011 (eventuelt i Odense/Fredericia).

Sygeplejerskernes C-gruppe anser arbejdet i gruppen for færdigt. De har lavet et skematisk overblik over kompetencerne, og hvordan disse kompetencer kan erhverves på mange og forskellige måder. Det er i praksis en curriculum-beskrivelse bortset fra, at der ikke er sat tidsmæssige grænser. Der lægges stor vægt på motiveret læring, altså at de, der skal lære er højt motiveret. Det hele skal nu sendes ud til udvalgte institutioner med henblik på at få feed-back (en slags høring fra det specialiserede niveau). Det skal præsenteres for koordinationsudvalget på næste møde, som skal fastlægge den videre proces. Der skal altså stadig arbejdes videre med oplægget. Det må i så fald blive en ny gruppe.

Præsterne går i gang i morgen. Det er den kirkelige netværksgruppe som samtidig arbejder som en monofaglig gruppe under DMCG-Pal. Deltagerne i gruppe er pt. Christian Juul Busch og Diana Rigtrup (Rigshospitalet), Tom Andersen Kjær (Herlev), Hanne Thordsen (Fyn), Sisse Landert (Horsens), Troels Laursen (Farsø), Ole Raakjær (Aalborg) og Steen Bonde (Aarhus) Steen uddelte oplæg til drøftelse og vil gerne have feed-back. Oplægget skal danne ramme og det næste halve års arbejde i den monofaglige gruppe og omhandler de områder og problemstillinger, gruppen skal arbejde med.

SOSU-gruppen har holdt et møde og vil begynde at arbejde med at beskrive curriculum. Det vil dog i første omgang kun ske på A- og B-niveau.

Torbens og Steens oplæg bør ligge til grund for curriculumbeskrivelserne, så de overordnede multidisciplinære aspekter kommer med i beskrivelsen, herunder symptombehandling, etiske og åndelige aspekter, psykiske og sociale aspekter og ikke mindst de grundlæggede faglige forskelle, hvor spændingen mellem gøren og væren planet skal tydeliggøres.

Fysioterapeuterne er kommet med et lille stykke papir, men de arbejder pt. ikke med udvikling grundet manglende ressourcer.

Psykologerne er ikke specifikt i gang inden for DMCG-Pal regi, men har gjort arbejdet på europæisk niveau.

Høring: Udarbejdelse af forslag samt fordeling af arbejdet.

Udskydes til næste gang.

Indhold af 1. nyhedsbrev fra DMCG-Pal. uddannelsesregi.

Udskydes til næste møde.

Møderække i efteråret.

Udskydes til næste møde

Næste møde:

Mandag den 15. august 2011 på Sct. Lukas Stiftelsen i København

Eventuelt.

Intet at bemærke.