top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 22. marts 2011

Tilstede:

Afbud:

Marianne Bentzen, Torben Worsoe Jespersen, Jorit Tellervo, Steen Bonde, Eva Kaaberbøl , Kirstine Winther.

Mikaela Lindner Gudkov

Referent:

Kirstine Winther

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra 28/2

Gensidig orientering

Samarbejde ml. Koordineringsgrupper, FU og SST

Indhold i Høringsrapport

EVT.

Godkendelse af referat fra 28/2

Referatet godkendes med få ændringer, Jorit retter det til og sender det til Mathilde

Gensidig orientering:

De forskellige arbejdsgrupper:

Lægerne:

Præsterne:

Fysioterapeuterne

Psykologerne

Sygeplejerskerne

B- gruppen

C-gruppen

Social og Sundheds Assistenterne (SSA)

KONKLUSION:

Marianne er sammen med Janne Bække ved at skrive en artikel om DMCG-Pall arbejde til tidsskriftet ”Omsorg.”

Lægegruppen planlægger et internat 23-24. juni hvor de gør kompetencerne færdige.

Steen Bonde er nu ansat af stiftet til at få beskrevet kompentencerne på de tre forskellige niveauer. Han er ved at samle en arbejdsgruppe. De tre grupper vil være:

A. Præ- graduat til Præsteseminariet.

B. Sognepræsterne

C. De palliative præster og hospicepræsterne samt Hospitalspræsterne.

Har givet er forslag til kompetenceprofiler på Bog C niveau. Marianne følger op og forsøge at samle snitfladerne til arbejdet med SST.

Maibrit Guldin må kontaktes ang. Arbejdsgangen, samt høre hvordan de tænker sig ind i koordineringen med SST.

Havde møde d. 21/3 hvor de fik beskrevet den Professionelle Rolle. Sat det ind i et begrebskort. Samt beskrevet hvordan vi de tænker de 4 kundskabsområder taxonomeret inden for både Bloom kognitive taksomomi, Simpsons psykomotoriske Taksnomi samt Krathwohls affektive taksomomi. DVS at vi vurderer på Viden, Færdigheder samt Holdninger:

Se foruden bilag.

Der er planlagt et internat den 3-4 maj hvor vi vil få beskrevet de sidste Roller

Havde også møde d..21/3 Arbejder skrider frem. De 7 kompetence roller er færdige og nu arbejder der med indhold og form i forhold til hvad kan/skal der undervises i. De arbejder med Viden, Færdigheder og Holdninger I dette arbejder arbejdes der med Chin og Kramers kundskabsområder.

De har et mål at arbejdet også kan bruges til beskrivelse af kompetencerne i både teams og på hospice.

Marianne har haft et møde SAA- Gruppen, de vil se på det arbejde der er lavet i Gentofte kommune og vurdere om det er muligt at skrive det ind i et Curriculum.

Det er tydeligt at alle grupperne arbejder efter den samme tanker. Det skal nok koordineres endnu mere. Specielt er den Professionelle rolle skal koordineres, Marianne vil gerne deltage i dette arbejde.

Samarbejde ml. Koordineringsgrupper, FU og SST

Der er nedsat en arbejdsgruppe i SST til opdatering af de Faglige retningslinjer for den Palliative Indsats. Formændene for henholdsvis ”de kliniske Retningslinjer” og Uddannelsesgruppen er begge med i arbejdsgruppen i SST. Det vil sige at Marianne Bentzen deltager fra vores gruppe. Som stedfortræder hvis/når Marianne er forhindret, træder næstformanden Torben Worsoe Jespersen til.

I sammensætningen af arbejdsgruppen undrer vi os over at der ikke er en repræsentant for præsterne. Steen vil gå videre med dette.

Herefter følger en diskussion til forberedelse af arbejdet i SST i forhold til hvad retningslinjerne vil komme til at omhandle:

Begrebet Rehabilitering kommer til at betyde en del i arbejdet, Torben og Steen er ved at udarbejde et notat hvor de skelner mellem rehabilitering som” og rehabilitering som Væren.

Det norske forlag ”AKRIBE” har lagt et undervisningsprogram ud på nettet omkring kliniske retningslinjer. Det palliative team i Århus ligeledes, dette kunne måske være en anbefaling til SST at få etableret noget nationalt.

Diskussion an. opgaver og arbejdsdeling i de forskellige sektorer:

  • Kan hjemmesygeplejerskerne evt være ansat i regionerne.
  • Kan andre end læger faggrupper visitere til palliative teams eller hospice
  • Dagshospice
  • Palliative sundhedscentre
  • Skal hospitalssygeplejersker kunne følge ptt hjemme jf. de geatriske tems…
  • En fast kontaktspl i hjemmet, med viden i profylaktisk opfølgning.

Pavi er kommet på finansloven og i fremtiden kunne man måske ønske både et nationalt og regionale videnscentre.

Ad Behov for uddannelse og kompetenceudvikling:

Der mangler kompetencekrav

Marianne er ved at udarbejde et notat der kan indgå i SST arbejdet det foreløbige arbejde udleveres og gruppen skal melde tilbage med kommentarer til Marianne til det næste møde.

Ad uddannelse:

Det er et ønske at der kommer en specialeuddannelse for både læger og sygeplejersker og at det bliver anerkendt som et fagfelt.

Det ville være en hjælp at få beskrevet funktionsområdet på for de palliative sygeplejersker.

Et Diplom niveau vil så evt. kunne til gode se B- niveauet.

Høringssvar:

Torben og Steen tager sig af at skive kap 4 og 6

Marianne taksonomierne i kompetencefeltet

Vi skal hver i sær melde tilbage næste med hvad vi vil skrive.

Punkter til næste dagsorden den 4/4

Afholdes på Sct Lucas Stiftelsen fra 10.00 til 15.00.

  • Godkendelse af referat fra 13/1 samt 22/3
  • Valg af referent
  • Tilbagemelding fra mødet i SST
  • Der skal planlægges en tværfagligkonference