top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 15. aug. 2011

Tilstede:

Marianne Bentzen, Torben Worsøe Jespersen, Steen Bonde og Jorit Tellervo,

Afbud:

Kirstine Winther.

Referent:

Jorit Tellervo

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Godkendelse af referat fra 28.juni 2011

3. Godkendelse af dagsorden

4. Orientering fra formanden

5. Status — DMCG-pal uddannelsesarbejdet

6. Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens ´Anbefalinger for den palliative indsats´ Høringsudkast 11.august 2011

7. Kommentar til rapport fra DMCG-pal udd. sygepl på c-niveau

8. Møderække i efteråret.

9. Eventuelt

Godkendelse af referat:

Referaterne blev godkendt med enkelte rettelser. Steen Bonde tilføjer rettelserne og sender referatet til Mathilde Rasmussen DMCG-pal

Orientering fra formanden

Marianne Bentzen - fire orienteringspunkter:

- Forretningsudvalget har afholdt møde før sommerferien — den 27.juni 2011 (ref. er tilgængeligt her: » DMCG-PAL » Forretningsudvalg » Referater) Næste møde i forretningsudvalget afholdes den 13.september 2011

- Mathilde Rasmussen og Marianne har skrevet et nyhedsbrev der fortæller om arbejdet i DMCG-pal udd.grupperne. Er klar til at blive lagt på DMCG-pal hjemmeside og sendt ud til medlemmer af arbejdsgr., ledere og årsmøde 2011 deltagere.

- Det næste DMCG-pal årsmøde er planlagt til 1.marts 2012. Foreløbig invitation, se her » DMCG-PAL » Årsdag i DMCG-PAL » Årsdag 2012.

Som ved årsmødet sidste år ønskes en præsentation af arbejdet og status fra uddannelses arb.grupperne.

- For at få udarbejdet kompetencer på grunduddannelsesniveau (a-niveau, for sygepl. og sosu ass) samt få et overblik over nøglepersonsudd.indhold har koordinationsgruppen taget initiativ til, at afholde et to-dages seminar i efteråret 2011. Jorit udtrykker bekymring for, at programmet bliver for omfangsrigt (arbejde med grunduddannelse for sygepl. samt nøglepersonsudd. for to faggrupper (sygepl. og sosu-ass)). Der er sendt information om ideen ud sammen med en efterlysning af personer til planlægningsarbejdet. Marianne og Kirstine deltager i arbejdet. Det er ikke muligt for kordinationsgruppens øvrige medlemmer, at afse tid til at indgå i planlægnings arbejdet.

Status — DMCG-pal uddannelsesarbejdet

Forretningsudvalget har ønsket og Marianne har udarbejdet et status ark som ønskes klar til det kommende forretningsudvalgsmøde i september. Skemaet sendes med mail ud til koordinationsgruppens medlemmer. Inden den 2.september 2011 bedes alle tilføje supplerende information i skemaet og sende det tilbage til Marianne.

Status over arbejdet i faggrupperne:

- Præste gruppen har 29.juni afholdt deres første møde. Medlemmerne (se ref. fra møde i koordinationsgr. d.28.juni 2011) er alle travle mennesker der i forvejen er engageret i masser af udviklingsarbejde. Steen Bonde er fremover tovholder for gruppen. Gruppen valgte at påbegynde deres arbejdet med kompetencer for præster på b-niveau. Endnu har gruppen ikke afgjort om det er muligt at arbejde ud fra de syv kompetencer. Koordinationsgruppen opfordrer til ihærdigt at forsøge på dette - for at det på et senere tidspunkt bliver muligt at udarbejde tværfaglige kompetencer. Præste arbejdsgruppen har aftalt at arbejde gennem et mail netværk og mødes to gange årligt.

- Lægegruppen — der er aftalt første møde i arbejdsgruppen til september 2011 (Torben Worsøe Jespersen er desværre forhindret i at deltage)

- SoSu ass.: Arbejder med curriculumbeskrivelse.

- Sygepl. b-niveau: Arbejder med curriculumbeskrivelse. Har aftalt møde sidst i august

- Sygepl.c-niveau: Høringsudkast drøftes under pkt. 7

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens: Ánbefalinger for den palliative indsats´ Høringsudkast 11.august 2011

Høringsudkast udsendt fra SST d.11.august 2011 — deadline for høringssvar d.30.august 2011 kl.12.

Koordinationsgruppen finder høringsudkastet spinkelt. I forhold til uddannelsesafsnittet er der sneget sig misforståelser ind i høringsudkastet og der er undladt generelle uddannelsesmæssige anbefalinger for c-niveauet.

I høringsudkastet er beskrivelse af den palliative indsats til patienter med anden livstruende sygdom end kræft, lagt ud til de faglige selskaber og patientforeninger uden en samlende plan.

Koordinationsgruppen forventer at DMCG-pal forretningsudvalg sender et samlet høringssvar

Kommentar til rapport fra DMCG-pal udd. sygepl på c-niveau

Rapport om kompetencer for den palliative sygeplejerske på specialist niveau (første udkast), er sendt til koordinationsgruppen.

Tilbagemelding:

Generelt en færdig gennemarbejdet rapport der er overskuelig, let læsbar og berigende.

Følgende overvejelser:

- Noterne er ikke på plads (der anvendes andet og mere end Blooms taxamonier)

- Har den palliative sygepl. på c-niveau en leder funktion (rolle 4 koordinator/leder?)

- Omtale af hovedfunktionsniveau og specialiseret funktion er igen ændret i SST høringsudkast

- I rolle 6 er supervision ikke beskrevet (indgår i høringsudkast fra SST)

Efter denne tilbagemelding fra koordinationsgruppen tilrettes matr. og sendes til udtalelse hos udvalgte udd. personer, ledere fra specialiseret niveau og klinisk sygepl.specialister (fra specialer der arb. med ikke onkologiske pt. (hjerte-/lunge pt)

Møderække i efteråret

Mandag den 3. oktober 2011 - Løvstræde 4, 4581 Rørvig kl.10

Fredag den 18.november 2011 — Sankt Lukas stiftelsen kl.10.15

Eventuelt.

Intet at bemærke.