top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 1. nov. 2010

Referat fra: Møde i DMCG-pal Uddannelses koordinationsgruppen den 1.november 2010

Til stede:

Marianne Bentzen (Udviklingssygepl.Sankt Lukas hospice), Torben Jespersen (Overlæge Palliativt team Århus), Kirstine Winther (Sygepl. Palliativt team Næstved), Mikaela Lindner Gudkov (Privat prak.palliativ fys — deltager til og med pkt.5)

Jorit Tellervo (Projektleder — PAVI),

Afbud fra: Eva Kaaberbøl (Afd. sygepl Arresødal hospice), Helle Bjørn Larsen (Overlæge Palliativt team Ålborg)

Referent:

Jorit Tellervo

Dagsorden:

  1. Justering af dagsorden
  2. Mødeleder
  3. Valg af referent. Skal det gå på skift?
  4. Godkendelse af referat fra sidste møde i koordinerings gruppen
  5. Koordinationsgruppens fortolkning af DMCG-pal kommissorium Hvilke arbejdsopgaver ser vi i hvilket regi og hvem kan hjælpe med dem i koordinerings gruppen og eksternt?

Herunder uddybning af uddannelsesteoretisk referenceramme: hvorfor og hvordan v/Marianne

Nedsættelse af redaktionsgruppe

  1. Godkendelse af referat fra internat d. 11. og 12. oktober 2010

Hvad har vi besluttet indtil nu?

  1. Styr på arbejdsgrupperne: Vurderinger og beslutninger i forhold til

Sammensætning, kommissorium, arbejdsmateriale , støtte fra ko-gruppe m.v.

Planlægning af seminar 13. januar i Odense. Det indholdsmæssige. Det praktiske.

  1. Planlægning af kommende møder
  2. Gensidige meddelelser og inspiration om dette og hint
  3. Evt.

Punkt 1.

Justering af dagsorden

Dagsorden vedtages som ovenfor

Punkt 2.

Mødeleder

Marianne Bentzen

Punkt 3.

Valg af referent. Skal det gå på skift?

Jorit Tellervo — vi aftaler at vi tager referat på skift

Punkt 4.

Godkendelse af referat fra sidste møde koordinerings- gruppen (20.09.10)

I referatet påføres deltagernes arbejdssted og stillingsbetegnelse

Referatet godkendes - sendes til Mathilde/lægges på DMCG-pal hjemmeside

Punkt 5.

Koordinationsgruppens fortolkning af DMCG-pal kommissorium

Hvilke arbejdsopgaver ser vi i hvilket regi og hvem kan hjælpe med dem: i koordinerings gruppen og eksternt?

Herunder uddybning af uddannelsesteoretisk referenceramme: hvorfor og hvordan v/Marianne

Nedsættelse af redaktionsgruppe

Vi gennemgår og ændrer udkast til kommissorium for DMCG-pal arbejde med uddannelse (24.08.10 —HT)

Specielt formål bliver genstand for en langvarig diskussion — vi enes om at beskrive fire formål.

Hvad forstår vi ved tværfaglighed/tværfagligt samarbejde - Torben påtager sig opgaven med at definere og beskrive dette spørgsmål inden mødet i december 2010 (skrives ind i rapport — se nedenfor)

Jorit tilretter et nyt udkast til kommisorium der vedhæftes dette referat, påført d.d. (02.11.10-JT)

I forhold til nedsættelse af en redaktionsgruppe beslutter vi:

Da det er en lille gruppe medarbejdere, der har meldt sig til arbejdet i koordinationsgruppen beslutter vi, at det redaktionelle arbejde skal udføres løbende.

Vi enes om at Marianne og Torben udarbejder en disposition, der skrives ind i en word fil og sendes til alle (Rapport DMCG-pal udd). Langs ad vejen uddeler vi redaktionelle opgaver som skrives ind i rapporten.

Punkt 6.

Godkendelse af referat fra internat d. 11. og 12. oktober 2010

Hvad har vi besluttet indtil nu?

Der mangler referat fra den 11.oktober 2010 — Mathilde stod for dette (Marianne rykker)

Referatet fra d.12.oktober er henholdsvis skrevet ind i kommissoriet for arbejdsgruppen og skrevet i de monofaglige grupper

For lægegruppen — Janne Bække var ref., Torben rykker for ref.

For sygepl.gr.B — Kirstine Winther var ref. — det er sendt til Mathilde (Marianne efterlyser det)

For sygepl.gr.C — Jorit Tellervo var ref. Er sendt til Marianne

Vi aftaler at få indsamlet alle ref./godkende dem ved næste møde, i december

Arbejdsgruppen er efter internat blevt inddelt i en lægegruppe og to sygeplejerske grupper — i første omgang kigger alle de monofaglige grupper på kompetencer/set i forhold til de syv kompetence krav (lægelige kompetencer indenfor alle 7 lægeroller ) Jorit har udarbejdet et skema hvor de syv kompetencer er sat op i forhold til kompetencekrav fra The Nordic Core, Nasjonalt handlingsprogram (Norge) og EAPC rapport — sendes til koordinationsgruppen.

Punkt 7.

Styr på arbejdsgrupperne: Vurderinger og beslutninger i forhold til

Sammensætning, kommissorium, arbejdsmateriale , støtte fra koordinations gruppe m.v.

Planlægning af seminar 13. januar i Odense. Det indholdsmæssige. Det praktiske.

Lægegruppen arbejder på både A,B og C niveau og mødes næste gang d.13.dec.2010

Sygepl.gruppe B mødes i morgen d.2.november 2010-11-01

Sygepl.gruppe C mødes d.10.november

For at få arbejdet i gang omkring grunduddannelse for sygepl har Marianne kontaktet Britta Fuhlendorff — hun vil gerne indgå i en arbejdsgruppe. På næste møde i forretningsudvalget, vil Marianne drøfte mulighed for yderlig assistance til gruppen

Vi gennemgår kommisoriet for arbejdsgruppen — Marianne renskriver dette

Seminar afholdes på Nyborg sygehus, Vestergade 17, d.13.januar 2011 kl.10-16 Janne Bække står for lokale og forplejning. Program skal indeholde status/ præsentation/diskussion af fund fra de monofaglige grupper. Vi ønsker også at få en drøftelse af tværfaglighed/tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i den beskrivelse af def. og beskrivelse af fænomenet, fra Torben evt. en ekstern oplægsholder. Torben kontakter evt ekstern oplægsholder og vi drøfter endeligt program i december

Punkt 8.

Planlægning af kommende møder

Næste møde d.16.december 2010 kl.10-15 Sankt Lukas — hvis vi kan overse at holde mødet elektronisk, beslutter Marianne og Torben den møde form i uge 49.

Punkt 9.

Gensidige meddelelser og inspiration om dette og hint

- Vi skal udarbejde en liste med den litteratur vi anvender. Marianne beder Mathilde om at udarbjede en skabelon til litteratur liste som alle kan bruge

- Der er planlagt en konference om uddannels i Bella Centret

d. 8.dec.2010 — Marianne vil undersøge om DMCG-pal kan finansiere deltagelse for et par medlemmer af koordinations gruppen — særskilt besked sendes ud til alle

Punkt 10 Evt.

Marianne holder møde med Mathilde (DMCG-pal sekr) d.9. nov.2010 for at få fordelt arbejdsopgaverne

Næste møde: Den 16.december 2010 fra kl.10-15 på Sankt Lukas (se pkt.8)