top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordinationsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 23. maj 2011

Referat fra mødet i koordinationsgruppen for uddannelse den 23. maj 2011

Til stede:

Sten Bonde, Jorit Tellervo, Kirstine Winther,Torben Jespersen Marianne Bentzen

Afbud. Eva Kåberbøl. Har indtil videre pause fra arbejdet.

Referent:

Marianne Bentzen

Godkendelse af referat 22.3 2011

Udsættes til næste møde 28. juni. (KW)

Orientering om foreløbige ideer m.v. fra mødet 28.april i SST om anbefalinger til organisering af den palliative indsats i DK. Samt EACP konf i Lissabon i maj. v/ T.J..

Der lægges vægt på at opgradere basisniveauet.

Specialistniveauet vil blive omdøbt til hovedfunktionsniveauet for at følge SST's terminologi på specialistområdet. Regionerne bestemmer selv hvad hovedfunktionen skal indeholde. Anbefalingerne omfatter alle patienter med livstruende sygdom. F.eks. pt.t. med KOL, hjertesvigt, neurologiske sygdomme. Der kommer ikke krav til normering eller en definition af hvilke faggrupper, der udgør et tværfagligt palliativt team. Palliation inddeles i en tidlig, sen og afsluttende fase. SST rapporten kommer til høring i september.

Marianne er med i arbejdsgruppen og Jorit i baggrundsgruppen. Torben er suppleant for Marianne og får materialet. TK melder tilbage til MB senest den 16.juni om udspillet.

Koordinations-gruppen her bliver løbende opdateret, så meget det er muligt. Diskussion om hvilke konsekvenser SST ´s anbefalinger får for DMCG-PAL arbejdet bliver taget op i FU. Det er vigtigt at specialistniveauet også er opgraderet til opgaven og de skal også løbende fodres, da udviklingen går stærkt

TK refererer fra EACP´s kongres og gør opmærksom på, at der kommer artikler om uddannelse fra EACP i løbet af efteråret. MB spørge Mathilde om hun vil holde øje og sende dem til os.

Nyt fra basis- spl, specialist spl., læger, præster, sosu.

Grunduddannelse for sygeplejersker

Basis- og specialistproduktet sendes af KW/JT til denne koordinations-gruppe og tovholdere m.h.p. kommentarer, forslag. Koordinationsgruppen her vil herefter tage en samlet drøftelse af kompetencerollerne. Specialistgruppen er suppleret med Kirsten Kopp(Vejle) og Jeanette Nielsen (Sankt Lukas) Basisgruppen skal mødes i september og specialistgruppen 20.juni.

Læge-gruppen har holdt møde med Dansk Selskab for Palliativ Medicin og vil skrive core curriculum på C niveau sammen med selskabets bestyrelse. (Tove Vejlgård er formand) Lægegruppen har kontakt til Praktiserende læger via Anna Weibul, der er med i SST arbejdsgruppen. Kontakt med Bodil Jespersen Århus, der har fokus på lægestuderende. Janne og Torben har ikke de fornødne kræfter til at klare opgaven alene. Marianne spørger Torben, om han tror det er et problem at anvende de 7 kompetenceroller, som vi har besluttet i DMCG-PAL regi? TJ svarer at han vil medvirke til at modellen bruges.

Steen B har sendt en forespørgsel ud til kollegaer på DMCG-PAL -C niveau, hvilket har resulteret i dannelse af en netværksgruppe, som vil indgå DMCG-PAL arbejdet. Steen mailer navnene til Mathilde. Marianne tilbyder at være med til et møde, hvor kompetencemodellen præsenteres. Steen giver en tilbagemelding. Problemet er at få sognepræster med ind i arbejdet og dermed få B niveauet beskrevet. Er det muligt? Steen bringer det op i den nye netværksgruppe. Hvad kan man gøre og hvad er realistisk? Der er overvejelser om at inddrage andre trossamfund i arbejdet. På sigt kan der dannes et teologisk palliativt selskab.

Sosu gruppen har møde 6. juni på Sankt Lukas. Det er et problem at få gruppen til at bruge kompetencemodellen, pga. af manglende tid, men det er vigtigt i forhold til synligheden i det tværfaglige samarbejde.

Grunduddannelsen for sygeplejersker diskuteres på næste møde. Det er vigtigt at være bevidst om forandringerne skal ske på bekendtgørelsesniveau.

Jorit havde møde med repræsentanter fra professionshøjskolerne 6. april i PAVI-regi og som tidligere aftalt blev uddannelse i palliation diskuteret ud fra et oplæg/spørgsmål til gruppen udarbejdet i DMCG-regi mellem Jorit og Marianne. Professionshøjskolerne anbefaler 3 palliative moduler på primærniveau og en fuld diplomuddannelse på det specialiserede niveau. Hvad mener vi om det? Sendes ud til tovholderne med henblik på diskussion. Vedlægges referatet.

På næste DMCG-PAL udd. koordinationsgruppe -møde diskuteres den videre DMCG-arbejdsproces.

Oplæg om tværfagligt samarbejde ved Steen og Torben

Mulidisciplinært? Interdisciplinært? Andet? Hvad siger EACP? Og mange andre tanker fra TK/SB.Oplægget er færdigt til 1. møde efter sommerferien og skal med i høringsrapporten. Forholdet mellem at gøre og at være er væsentligt for at få det maksimale ud af sin livssituation. Finde mening og betydning. drøftelse om: hvad er rehabilitering? Vi afventer SST´s bud på det.

Måske skal vi holde en ½ temadag om tværfagligt samarbejde- men det skal sættes ind i en kontekst som er relevant for DMCG —arbejdet.

F.eks. kunne det være at få et bud på, hvordan tværfaglige uddannelsestilbud kan etableres. Regionalt og nationalt. Det er yderst relevant.

Kan sundhedsaftalerne understøtte tværfagligt samarbejde? Jorit sender et eksemplar til Marianne.

Forslag om at få palliation ind i eksisterende specialeuddannelser for sygeplejersker Anæstesi, intensiv, kræftsygepleje etc.

Høringsudkast

Alle i DMCG-PAL arbejdet har fået tilsendt en indholdsfortegnelse. Det er tidligere besluttet at DMCG-PAL udd. koordinationsgruppen skal skrive høringsrapport.

På næste ko-møde skal det afklares hvad høringsrapporten skal indeholde og hvem der skriver hvad. Rapporten skal til høring hurtigst muligt for at få en forbindelse til SST´s anbefalinger. Senest i slutningen af oktober/først november. Mon læger og præster kan være færdige inden da?

Tidsplan

Den tids — og handleplan vi har for udvalgets arbejde tages op til revision på næste ko-møde

Gensidig orientering

Hvad med socialrådgiverne? Psykologerne? Kan de bruge de 7 kompetencer i DK?

Hvad fysioterapeuter angår, er det ikke muligt at samle en gruppe. Vi beder FU/bestyrelsen om at træffe en beslutning om hvad vi skal gøre.

Marianne tager det op med FU under DMCG—PAL.

Ansøgning om budgetramme til DMCG pal uddannelse 2012-2014

I starten af april kom information om at søge midler til DMCG-PAL for perioden 2010 -14. Fristen var ultrakort og Marianne havde ikke mulighed for at indkalde til ekstraordinært ko- møde. Desuden havde formand og næstformand ferie forskudt. Eva havde meldt ud, at det var nødvendigt med en pause fra arbejdet. Et andet ko-medlem var på påskeferie. Det var ikke muligt at samle koordinationsgruppen eller holde mail-kontakt. På baggrund af tidligere drøftelser i ko- og arbejdsgrupper i DMCG-PAL uddannelses udfærdigede formanden en ansøgning med kopi til næstformanden.. Skulle behandles på et FU møde i maj. Der har ikke været en tilbagemelding. Ansøgningen er et forslag til at etablere forsøgsordninger på basalt og specialiseret niveau efter inspiration fra Helsedirektoratet i Norge, hvor der en iværksat en 3-årig kompetencegivende uddannelse for læger, som forsøgsordning.

Budgetrammen, som der blev søgt, er ikke specificeret, men forudsætter at der indgås kontrakter med f.eks. kommuner og en masse andre aftaler.

Vi afventer den samlede udmelding om budgetrammen fra Danske Regioner ,der også omfatter arbejdet med kliniske retningslinjer og databasen. Vi får besked via DMCG-PAL's forretningsudvalg.

Evt

Intet

Næste møde og dagsorden

28. juni i Århus hos Torben, palliativt team, Nørrebrogade 44.

Kl. 10.00- 15.45

Marianne er mødeleder.

 1. Godkendelse af referat af 22. marts og 23. maj 2011
 2. Valg af referent. Hvis tur er det?
 3. Koordinationsgruppens drøftelse af de tilsendte basis-og specialist kompetence-roller
 4. Gensidig orientering( FU-møde 27.juni, SST /MB)
 5. Grunduddannelse for sygeplejersker. 1. møde.
 6. Handle-og tidsplan i efteråret 2011 og 2012. Hvilke aktiviteter, milepæle etc
 7. Høring. Indholdsfortegnelse. Vi skal nå frem til et forslag og vide hvem der gør hvad.
 8. Indhold til 1. nyhedsbrev i DMCG-PAL udd regi
 9. Fuld diplomuddannelse i palliation. Specialuddannelse?
 10. Møderække i efteråret
 11. Evt.