top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordineringsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 16. december 2010

Til stede:

Marianne Bentzen (formand), Torben Worsøe Jespersen (næstformand), Kirstine Winther, Mikaela Lindner Gudskov, Jorit Tellervo, Eva Kaaberbøl og Helle Timm under punkt 4.

Helle Bjørn Larsen er trådt ud af gruppen.

Referent:

Torben Worsøe Jespersen

Punkt 1.

Referat fra sidst godkendt.

Punkt 2.

Kommisorium godkendt. Kommisoriet gælder både for de monofaglige grupper og koordineringsgruppen.

Status på arbejdsprocesser i de monofaglige grupper.

Sygeplejerskernes monofaglige gruppe har dannet 2 arbejdsgrupper. Basisgruppen (niveau B) og specialistgruppen (niveau C) er kommet godt fra start og fungerer.

Den monofaglige lægegruppe er også kommet godt i gang. Gruppen har fundet en australsk målbeskrivelse for læger i det palliative felt. Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i de 7 kompetencer.

Gruppen tager kontakt med de 4 universiteter mhp at få klarlagt omfanget af undervisning i palliation til de lægestuderende. Gruppen får fat i målbeskrivelse i de forskellige specialer (SST hjemmeside). Hvad står der om palliation og hvor meget undervisning gives der i relevante emner i relation til palliation. Af særligt interesse er uddannelsen til almen medicin.

Punk 3.

Programmet til mødet i Nyborg d.13.1.2011 kl 9.30 til 16.00 evt forlænget til 18.00 med foredrag af Finn Thorbjørn Hansen.

Punkt 4.

Helle Timm fortalte om PAVI's arbejde for 2011, hvor man fortsætter kortlægningen — hvoraf der nu kun mangler hospitalerne på basisniveau. PAVI vil gerne i første halvår -11 kortlægge nøglepersonuddannelser og —netværk på tværs af landet og håber, det vil kunne anvendes i DMCG-pal udd. arbejdet. Det hilses velkommen. Det palliative fagfelt beskrives af FU.

Helle har været til møde i SST med ”De Fire” og Else Smith Ole Andersen. Omsætningen af Kræftplan III blev diskuteret. Der skal være sammenhæng fra diagnose til slut. Der skal være en klarlægning af forholdet mellem den palliative indsats og rehabiliteringen. Rehabilitering og palliation bør ses som et kontinuum med udgangskunktet i patientens behov

Der er et problem i sammensætningen af medlemmer i koordinationsgruppen. Gruppen er ikke bredt tværfagligt sammensat.

De ”små” fagfelter er ikke repræsenteret, trods det at der er flere som gerne vil deltage i arbejdet, men som ikke kan få den fornødne arbejdsfrihed. Helle Timm tager dette problem op i FU.

Punkt 5.

Vi diskuterede kort, hvordan vi kunne få vores budskaber ud. Vi skal hele tiden tænke på, om det vi laver, kan blive til en artikel.

Punkt 6.

Næste møde d. 3.3.2011, kl. 10.00-14.00, Sct. Lukas Hospice