top
Uddannelse / Om Uddannelse / Kommissorium 

Kommissorium for DMCG-PAL’s arbejde med uddannelse

Formål:

· Beskrive behovet for monofaglige kompetencer i den palliative indsats i grunduddannelser

og på det basale og specialiserede niveau.

· Definere og beskrive forskellige former for tværfagligt samarbejde.

· Beskrive behovet for teambaserede/tværfaglige kompetencer i den palliative indsats i grunduddannelser og på det basale og specialiserede niveau.

· Udarbejde forslag til indhold i grund-, efter- og videreuddannelse for fagprofessionelle

i den palliative indsats.

 

”Fagprofessionelle” betegner relevante professionelle, der er involveret i palliativ indsats såvel sundhedsprofessionelle, som socialrådgivere, fysioterapeuter, præster m.fl.

Koordineringsgruppen:

 • består af repræsentanter for de faglige professioner med særlig interesse for og ekspertise i kompetencer og uddannelse
 • har ansvaret for nedsættelse af monofaglige arbejdsgrupper og evt. en tværfaglig arbejdsgruppe
 • er bindeled til tovholdere i de monofaglige arbejdsgrupper
 • opsætter kriterier for udvælgelse af hvilke faggrupper, kompetencer og uddannelser, der fokuseres på
 • udarbejder retningslinjer/plan for arbejdsproces, implementering og formidling, herunder tidsramme
 • refererer til forretningsudvalget i DMCG-PAL
 • klargør materiale til høring

 

Arbejdsgrupperne:

 • nedsættes så vidt muligt nationalt
 • skal bestå af medlemmer med interesse for og erfaring med kompetenceudvikling og uddannelse, herunder mindst et medlem med relevant viden på master- eller kandidatniveau og mindst én repræsentant fra relevant uddannelsesmiljø
 • tilstræber tværsektoriel repræsentation, ad hoc
 • inddrager efter behov andre faglige eksperter og relevante samarbejdsmiljøer, herunder repræsentanter fra både forsknings- og uddannelsesmiljøer

Arbejdsgruppernes ansvar for resultat og arbejdsprocessen:

Arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt. Alle er ansvarlige for at skabe en god arbejdsproces ved at indgå og overholde de aftaler, som gruppen har fundet frem til.

 

Arbejdsgruppen udpeger en tovholder for gruppen, der løbende orienterer formanden/koordineringsgruppen om:

· Arbejdsprocessens fremdrift eller mangel på samme

· Behov for støtte til udarbejdelse af indhold

· Behov for støtte til processen og skriveprocessen. Støtte til at finde materiale.

· Arbejdet synliggøres på DMCG-PAL’s hjemmeside via DMCG-PAL’s sekretariat, herunder godkendte referater

 

Kvalitetskrav:

Koordineringsgruppe og arbejdsgrupper skal

 • orientere sig om tidligere/igangværende arbejde (Nordisk Curriculum, National Uddannelsesgruppe (2008-09) m.v.)
 • orientere sig om internationale erfaringer med og løsning på lignende opgave
 • forholde forslag til uddannelser til en kortlægning af det eksisterende uddannelsesudbud (evt. i samarbejde med PAVI)
 • udarbejde en uddannelsesteoretisk referenceramme (begrundelse) for forståelser (definitioner) af kompetencer og uddannelse
 • klargøre behovsbeskrivelse og uddannelsesforslag til høring i relevante faglige og uddannelsesmæssige kredse
 • udarbejde plan for implementering nationalt, regionalt og lokalt

 

Der er ikke sat økonomiske ressourcer af til arbejdsprocessen, og der er ”hjemmearbejde” Transportudgifter dækkes så vidt muligt af arbejdsstedet.

Revision:

 • Koordineringsgruppen følger op på status for de enkelte uddannelser hvert andet år
 • Koordineringsgruppen har ansvar for fast deadline, samlet status og evt. udarbejdelse af forslag til revideringer
 • Koordineringsgruppen udgør redaktionsgruppen
   

De færdiggjorte monofaglige kompetenceprogrammer kan ses her