top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat koordineringsgruppen for DMCG-PAL uddannelse d. 15. juni 2010

Referat

DMCG-pal Uddannelse

2. Møde i koordineringsgruppen for uddannelse,

tirsdag den 15. juni 2010 kl. 10 — 15 i PAVI.

Til stede: Eva Kaaberbøl (afdelingssygeplejerske Arresødal Hospice), Marianne Mose Bentzen (udviklingssygeplejerske Skt Lukas Hospice), Kirstine Winther (sygeplejerske, Næstved Sygehus), Torben Jespersen (overlæge, Det palliative team Århus/hospice Søholm), Janne Bække (overlæge, Det palliative team OUH/Hospice Fyn), Henrik Larsen (overlæge, formand for DMCG-PAL) , Helle Timm (leder PAVI, medlem af DMCG-PAL FU), Jorit Tellervo (sygeplejerske og projektmedarbejder PAVI)

Torben og Janne deltog ekstra-ordinært i dette møde, men deltager ellers i en monofaglig gruppe

Afbud: Helle Bjørn Larsen, Lene Munk og Mikaela Lindner Gudkov

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af mødeleder og referent

3. Godkendelse af referat fra møde 27. april -10

4. Præsentations runde

5. Kommissorium

6. Program for internat

7. Udmelding til monofaglige arbejdsgrupper

8. Retningslinjer omkring uddannelse

9. Årsmøde

10. Evt. Inkl.ny mødedato og foreløbig dagsorden

Pkt.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes

Pkt.2. Valg af mødeleder og referent

Marianne Mose Bentzen vælges som mødeleder og Jorit Tellervo som referent

Pkt.3. Godkendelse af referat fra møde 27. april - 2010

Under pkt.3: Helle Timm orientering om uddannelsystem/niveau og ansvar ændres formelle efteruddannelser (sundhedsfaglige diplom-moduler og Nordisk Specialist kurset) til formelle videreuddannelse. Referatet godkendes og sendes til Mathilde Rasmussen/DMCG-pal sekretariatet, som lægger det på DMCG-pal hjemmeside.

Pkt.4. Præsentations runde

Helle Bjørn Larsen (overlæge, Ålborg Sygehus) har meldt afbud til mødet og har i sit fravær bedt Torben Jespersen og Janne Bække om at deltage. Både Torben og Janne har meldt sig til arbejdet i de monofaglige arbejdsgrupper.

Pkt.5. Kommissorium

Udkast til kommissorium for DMCG-pal´s arbejde med uddannelse drøftes og følgende aftales:

- Marianne og Helle tegner en model i forhold til kommissoriets formål (retningslinjer for og definitioner af mono- og tværfaglige kompetencer og uddannelse på grund-,efter- og videre uddannelse). Når modellen er klar sendes den til koordinerings gruppens øvrige medlemmer til kommentarer/tilføjelser inden næste møde.

- Det er grundidéen at arbejdsgrupperne, skal vælge de mest lystbetonede og påtrængende opgaver i DMCG arbejdet.

- “Redaktions gruppen“ er et andet ord for “koordinerings gruppen“

- Der skal udpeges en formand og næstformand for uddannelsesgruppen. Forventningen til formanden for koordinationsgruppen foruddannelse er at vedkommende har særlige kompetencer i forhold til undervisnings- planlægning- udvikling- udførelse- etc. At vedkommende har lyst til DMCG-arbejdet og kan inspirere eller være sparringspartner for andre med den interesse, også med anden faglig baggrund og har mulighed for og lyst til at deltage i 2 årlige bestyrelsesmøder. Derudover er der overvejelser om hvordan vi holder alle i DMCG-PAL bedst muligt informeret og et muligt tiltag er at Formænd for koordinationsgrupper deltager i Forretningsudvalget. Hvis det vedtages afholdes der møde ca hver 4-6 uge (det forventes ikke at man altid kan deltage i møderne). På næste møde i koordinerings gruppen vælges formand og næstformand.

Pkt.6. Program for internat

Både indhold, tid og sted blev diskuteres — Det blev besluttet at holde 2 dages internat for både koor.gruppen og de p.t. to monofaglige grupper for henholdsvis læger og sygeplejersker. Første dag med oplæg og inspiration og anden dag med drøftelser og planlægning i de enkelte grupper. Det blev ligeledes vægtet højt på den første dag at få besøg af læge Dagny Faksvåg Haugen fra Bergen/Trondheim om erfaringer med uddannelse og kompetenceudvikling i det palliative felt (især i Norge men måske også internationalt). Da Dagny ikke kan komme på de oprindelig planlagte dage i september — men kan komme mandag den 11. oktober - og helst i København, flyttes internat dagene til 11.-12. Oktober 2010. Vi beder Mathilde fra DMCG-pal sekretariatet om at booke et egnet sted til dagene i oktober.

Pkt.7. Udmelding til monofaglige arbejdsgrupper

Inden sommerferien bør vi sende en status samt en foreløbig invitation til internat dagene ud til de monofaglige arbejdsgrupper. Helle og Jorit står i samarbejde med DMCG — pal sekretariatet for dette.

Pkt.8 Retningslinjer omkring uddannelse

I SSTs og DSAMs retningslinjer er der enkelte anbefalinger vedr. uddannelse og efter- og videre uddannelse. Vi samler dem i et fælles dokument i DMCG-pal uddannelses mappen. Jorit sammenfatter det og sender det til Mathilde.

Pkt.9. Årsmøde

Afholdes primo 2011. Formålet med årsmødet er at få indblik i fremdriften i DMCG-pal arbejdet. Bestyrelsen står for tilrettelæggelse af dagen.

Pkt. 10. Evt. (Inkl.ny mødedato og foreløbig dagsorden)

Intet under evt.

Næste møde afholdes mandag d.16.august 2010 kl.10-15 i PAVI

Udkast til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af mødeleder og referent

3. Godkendelse af referat fra møde 27. april -10

4. Præsentations runde/siden sidst

5. Valg af formand og næstformand

6. Kommissorium — inkl. drøftelse af model for uddannelses gruppens potentielle arbejdsområde

7. Program for internat

8. Orientering til monofaglige arbejdsgrupper

9. Evt. Inkl.ny mødedato og foreløbig dagsorden

JT- juni 2010