top
Uddannelse / Aktiviteter 

Referat Uddannelse d. 27. april 2010

REFERAT

DMCG-pal Uddannelse

1. møde i koordineringsgruppen for uddannelse,

tirsdag 27. april 2010 kl. 10 — 15 i PAVI

Til stede: Helle Bjørn Larsen (overlæge, Ålborg Sygehus), Eva Kaaberbøl (afdelingssygeplejerske Arresødal Hospice), Mikaela Lindner (privatpraktiserende fysioterapeut), Marianne Mose Bentzen (udviklingssygeplejerske Skt Lukas Hospice), Lene Munck (sygeplejerske, Afd. for Lindrende Indsats, Svendborg Sygehus), Kirstine Winther (sygeplejerske, Næstved Sygehus) Jorit Tellervo (sygeplejerske og projektmedarbejder PAVI), Henrik Larsen (overlæge, formand for DMCG-pal) , Helle Timm (leder PAVI, medlem af DMCG-pal FU) — og Christian Busch (præst, Risghospitalet) under pkt om Core Curriculum.

Dagorden:

· Velkomst og præsentation

· Status og indsatsområder for arbejdet

· The Nordic Core Curriculum

· Drøftelse af kommissorium, strategi og arbejdsplan

Velkomst og præsentation

Henrik Larsen bød velkommen og vi lavede en præsentationsrunde vedr. faglig baggrund, erfaringer og interesser. Der er stor faglig viden og klinisk erfaring i gruppen, mindre på det pædagogisk-uddannelsesmæssige område og gruppen kunne med fordel være mere tværfagligt sammensat, hvilket der må arbejdes videre på.

Allerede under præsentationsrunden kom der gang i drøftelser af bl.a:

· hvad er kompetencer (faglig viden, specialviden, personlige erfaringer?)

· hvem definerer behovet for efteruddannelse og hvis behov uddanner man sig ift (ptt, sig selv, organisationen fx?)

· hvordan undersøger man, hvad behovet er?

· monofaglig efteruddannelse versus tværfaglig efteruddannelse

· uddannelse af nøglepersoner versus af alle

Status og indsatsområder for arbejdet

Henrik Larsen introducerede til DMCG-pal arbejdet, se også http://www.dmcg-pal.dk/.

Henrik tog afsæt i forskellen på den hidtidige udvikling, der langt hen ad vejen har bygget på individuelle og lokale grupper af ildsjæle — og så det skift som bl.a. DMCG-pal markerer. DMCG-pal er 100% forankret i de faglige netværk og det skal sikre at DMCG-pal bliver en officiel og synlig dialogpartner ift myndighederne og gældende kvalitetssystemer.

Henrik betonede at i DMCG-pal — som i de øvrige DMCG'er gælder:

1. medlemmer af bestyrelse, koordineringsgruppe, arbejdsgrupper m.v. skal være aktive i og forpligtede ift de faglige netværk

2. omdrejningspunktet er faglighed (ikke politiske eller personlige dagsordener)

3. DMCG'erne arbejder med 11 områder, se http://www.dmcg.dk/, i DMCG-pal har man valgt at fokusere på tre områder: kliniske retningslinjer, uddannelse/videndeling og forskning.

Danske Regioner har givet midler til arbejdet og de er budgetteret til (et mindre) frikøb af Henrik, ansættelse af fuldtids akademisk sekretær samt til transport og forplejning til alle, der deltager i arbejdet. Palliativ Database har fået midler herudover. Se DMCG-pal.dk

Koor.gruppen for udd. har en væsentlig opgave i at undersøge og påpege, hvor der mangler uddannelse i palliation samt i at sikre videndeling i DMCG-pal regi.

Helle Timm skitserede kort udgangspunktet for koordineringsgruppens arbejde — i relation til uddannelsessystem/niveauer og ansvar, gældende retningslinjer, eksisterende curriculaer m.v:

Man kan skelne mellem grunduddannelser (korte, mellemlange og lange), formelle videreuddannelser (sundhedsfaglige diplom-moduler og nordisk specialist kursus), formelle videreuddannelser (master + ph.d) — og et væld af uformelle/ikke kompetencegivende (i uddannelses-systemet) kurser og uddannelser.

Der findes ikke et overblik over det sidste og der er hverken lavet en systematisk kortlægning af udbud eller indhold i de formelle uddannelser ift palliation. Der er heller ikke gennemført en systematisk undersøgelse af behovet for uddannelse.

Man kan med fordel undersøge udenlandske erfaringer, når der skal udvikles nye eller andre udbud.

Helle orienterede til sidst kort om arbejdet i den uddannelsesgruppe, som var etableret 2008-2009 af ledergruppen for hospice, palliative teams og enheder. Arbejdsgruppens rapport: 'National strategi for kordinering og styrkelse på uddannelsesområdet indenfor palliation på ekspertniveau' var udsendt på forhånd. Rapporten skønnes at være et godt afsæt for koor.gruppens arbejde.

Jorit Tellervo orienterede om PAVIs vidensindsamling vedr. uddannelsesudbud i hele landet, se http://www.pavi.dk/ samt om muligheder for at udnytte AMU, arbejdsmarkedsuddannelserne, i meget højere grad til kompetenceudvikling blandt både kort- og mvu-uddannet personale.

The Nordic Core Curriculum

Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet og mangeårig aktør i det palliative felt, deltog i frokosten og fortalte os her om det nordiske samarbejde om et tværfagligt curriculum for uddannelse i palliativ indsats. Nordisk Cancerunion udgav en rapport om arbejdet i 2004; rapporten blev uddelt på mødet og kan rekvireres i Kræftens Bekæmpelse. Arbejdet blev gennemført på en nordisk workshop i 1999, men var pga forskellige forviklinger længe undervejs. Rapporten beskriver kerne-kompetencer på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau for basal og specialiseret indsats.

Drøftelse af kommissorium, strategi og arbejdsplan

Dette sidste punkt nåede vi kun at tage hul på og især med afsæt i mødedeltagernes behov for at få afklaret, hvad denne gruppes opgaver og mandat er.

Nogle af de temaer, der blev nævnt var:

· At afdækkes behov for og ønsker til kompetenceudvikling/uddannelse, at udarbejde en strategi/arbejdsplan/opgaver og at skitsere de optimale tilbud (indhold, form og organisering)

· At tage udgangspunkt i grunduddannelserne, løfte basisniveauet via AMU

· Kortlægning og koordinering af de specialiserede institutioners uddannelsesaktiviteter, inkl. de monofaglige uddannelsesgrupper med i videre planlægning og at afdække og tage højde for lokale behov

Drøftelserne fortsætter på næste møde — den 15. juni 2010.

Afslutningsvis og lidt udenfor dagsorden drøftede vi til sidst regionalt pres om udarbejdelse af retningslinjer versus det lange seje træk med udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i DMCG-pal regi.

Næste møder tirsdag den 15. juni 2010 kl. 10 — 15 i PAVI.

Foreløbig dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra møde 27. april -10

3. Program for internat

4. Udmelding til monofaglige arbejdsgrupper

5. Retningslinjer omkring uddannelse

6. Kommissorium

7. Årsmøde

8. Evt.

Koordineringsgruppen mødes på internat mandag den 6. — tirsdag den 7. september og om tirsdagen inviteres også de monofaglige arbejdsgrupper

Maj 2010. HT